REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOBOR
OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090

KLASA: 021-05/14-01/07 
URBROJ: 2211/05-01-14-01
Lobor, 10.12.2014. god.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

P O Z I V

ZA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko zagorske županije br. 07/13) sazivam

9. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 17.12.2014. godine (SRIJEDA) u 19:00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Odluka o Planu Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu,
  3. Odluka o izvršavanju Plana Proračuna za 2015. godinu,
  4. Odluka o donošenju projekcije Plana Proračuna za razdoblje 2015.-2017. godina
  5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,
  6. Odluka o socijalnoj skrbi,
  7. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:
Ivanka Martinuš, dipl.ing.

PREDSJEDNIK:
Mladen Mikac