R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A L O B O R

OPĆINSKO VIJEĆE

P r e d s j e d n i k

Trg svete Ane 26, 49253 Lobor

Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090

KLASA: 021-05/16-01/03 

URBROJ: 2211/05-01-16-01

Lobor, 13.05.2016. god.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

P O Z I V

ZA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 07/13) sazivam

16. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 20.05.2016. godine (PETAK) u 19:30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa nastavka 15. sjednice Općinskog vijeća,

  2. Odluka o donošenju Prostornog plana Općine Lobor – IV. izmjene i dopune,

  3. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara,

  4. Odluka o visini naknade za razvoj na uslužnom području,

  5. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:

PREDSJEDNIK :

Ivanka Martinuš, dipl.ing.

Mladen Mikac