KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2211/05-01-17-01

Lobor, 28.08.2017. god.

P O Z I V
ZA 03. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije” br. 07/13) sazivam

03. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 05.09.2017. godine (UTORAK) u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma u Loboru, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

l. Donošenje Odluke o izmjeni člana Općinskog vijeća,
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
3. Izbor Komisije za financije i proračun,
4. Zamjena člana Komisije za statutarno pravna pitanja,
5. Prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o Izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2017.,
6. Donošenje Odluke o I. izmjeni plana proračuna za 2017. godinu,
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka.
8. Donošenje Odluke o mjerama za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor,
9. Donošenje Odluke o osnivanju Komisije za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu,
10, Donošenje Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća,
11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu Steta od elementarnih nepogoda,
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nogometno igrali$te,
13. Donošenje Odluke o otkupnoj cijeni gratlevinskog zemlji5ta kod Buntaka,
14. Izvješće o radu Općinske načelnice,
15. Financijsko izvješće JANINO 2017,
16. Izvješće o imenovanju predstavnika u Shupštinu društva Zagorski vodovod,
17. Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnice koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
18. Razno, slobodna riječi, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:
Ivanka Martinuš, dipl.ing

PREDSJEDNIK:
Mirko Martinuš, mag.ing.agr