Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13) i članka 31. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 9/13) Općinsko vijeće Općine Lobor na 09. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine, donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi.

Sakupljanje krupnog otpada 2014.

Druga akcija prikupljanja i odvoza krupnog otpada sa područja Općine Lobor održat će se u razdoblju od 15.10. do 16.10.2014. godine. Krupni otpad, u što ne spadaju elektronički i elektronski otpad, građevinski otpad, školjke od automobila, tekući otpad, opasni otpad i auto gume, odvozit će se u kontejnerima od strane komunalnog poduzeća „KOMUNALAC“ Konjščina d.o.o