Imenovan je odbor za izgradnju parka kod crkve Sv.Ane

Imenovan je odbor za izgradnju parka

Naši ljudi su upoznati sa željom da se prostor oko crkve Sv.Ana učini parkom. Idejno rješenje je dato ali to je tek prvi korak. Moramo utvrditi vlasništvo nad zemljištem, ishoditi građevinsku dozvolu i, jednom rječju, kompletirati dokumentaciju da bi se dobila sredstva. Da bi se čitav posao odvijao transparentno, formirao sam Odbor koji ima osnovni zadatak da prati provođenje tog projekta i da vodi računa da estetski, financijski i svekoliki drugi aspekti tog projekta ne idu na uštrb općine i njenih građana. Članovi odbora su dragovoljno prihvatili taj zadatak i na tome im se zahvaljujem.

Načelnik Božidar Markuš

Lobor, 7.2.14

Odbor za izgradnju parka

Plan prijema u službu općine Lobor za 2014.god

KLASA: 100-04/14-01/01

URBROJ: 2211/05-03-14-02

Lobor, 07.01.2014. god.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), te članka 72. stavak 1. točka 10 Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13), a sukladno Proračunu Općine Lobor za 2014. godinu, načelnik Općine Lobor utvrđuje slijedeći

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU

OPĆINE LOBOR ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor za 2014. godinu.

Članak 2.

Plan prijma je kratkoročan te sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu, te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu.

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu popunjena su 2 radna mjesta, kako slijedi

1 službenik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu sa VSS

1 službenik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu sa SSS

Članak 4.

U 2014. godini planira se zapošljavanje 1 službenika na neodređeno vrijeme i 1 namještenika na neodređeno vrijeme, a ne planira se zapošljavanje vježbenika.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u ”Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, službenoj web stranici općine Lobor i na oglasnoj ploči Općine Lobor.

N A Č E L N I K

OPĆINE L O B O R

Božidar Markuš