KLASA: 602-01/20-01/02

URBROJ:  2211/05-03-20-05

Lobor, 20.07.2020. god.

P O Z I V za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=20/20.
 2. a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
 3. b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
 4. c) OIB: 08909915246
 5. d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr
 6. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2020/2021.
 7. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
 8. Ponuda se dostavlja u roku od 6 dana, odnosno zaključno sa 27.07.2020. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
 9. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 10. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 11. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA”.
 12. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 13. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 14. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.
 15. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 16. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih bilježnica.
 17. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, ili osobno u uredu.

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Radne bilježnice 

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZBIRNI-OPĆINA-OŠ LOBOR