NACRT ODLUKE

Na temelju članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR na 00. sjednici održanoj 00. ________ 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O MJERAMA, KRITERIJIMA I POSTUPCIMA
ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG
PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

1. CILJ ODLUKE

                                                                                Članak 1.
Ovom se Odlukom u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Općine Lobor, uređuju mjere, kriteriji i postupci za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Općine Lobor.

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

                                                                              Članak 2.
Korisnici mjera iz ove Odluke su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.
Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:
Mladom obitelji smatra se podnositelj zahtjeva zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim partnerom i djecom, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera nije stariji od 40 godina na dan raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom rekonstrukcijom vlastitog stambenog objekta.
Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelj.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj.
Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.
Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje
najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka.

                                                                           Članak 3.
Prihvatljivi korisnici mjera iz ove Odluke su fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske kao i strani državljani i osobe bez državljanstva te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Lobor s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja kupnjom stana ili obiteljske kuće odnosno gradnjom i rekonstrukcijom obiteljske kuće na području Općine Lobor.
Samci nisu prihvatljivi korisnici mjera iz ove Odluke.
3. MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

                                                                            Članak 4.
Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor su:
Mjera 1. – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće na području Općine Lobor,
Mjera 2. – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana na području Općini Lobor,
Mjera 3. – Sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor na području Općine Lobor.
Mjera 4. – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor na području Općine Lobor…….

 

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja

Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja