Dječji vrtić Ivančica – Lobor
Upravno vijeće

Zagrebačka 12a
49253 Lobor

KLASA: 601-02/21-01/01
URBROJ 2211/05-21-01
U Loboru, 21.07.2021. godine

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica – Lobor, Upravno vijeće dječjeg vrtića Ivančica – Lobor, dana 21.07.2021. objavljuje

JAVNI POZIV
za upis djece u Dječji vrtić Ivančica – Lobor
radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Upisi u Dječji vrtić Ivančica- Lobor vršit će se za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u redoviti (desetosatni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima koji će se provoditi u:

*1 jaslička skupina za 12 djece u dobi od navršene 1 godine do navršene 3 godine
*3 mješovite vrtićke skupine za 60 djece (po svakoj skupini 20), od navršene 3 godine do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu.

Zahtjev za upis podnose roditelji u pravilu ako stanuju na području na kojem djeluje Dječji vrtić Ivančica – Lobor, odnosno ako imaju interes za program koji nudi Dječji vrtić Ivančica – Lobor, a ne žive na području na kojem djeluje Dječji vrtić Ivančica – Lobor.

Uz Zahtjev za upis roditelji prilažu:

 

 1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 3. Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta 
 4. Potvrdu o radnom statusu roditelja
 5. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
             – za dijete roditelja – poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
             – za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja,
             – za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom                             kućanstvu,
             – za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili                 rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
             – za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez                             odgovarajuće roditeljske skrbi,
             – za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ,
             – za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
             – za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
             – za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija,                                    rješenje/nalaz  i mišljenje nadležnog tijela).
 6. Suglasnost druge općine/grada o sufinanciranju Dječjeg vrtića za polaznika sa svojeg područja
 7. Obrazac za inicijalni razgovor.

Obrazac zahtjeva za upis i obrazac za inicijalni razgovor dostupni su na web stranici Općine Lobor ili u uredu Općine Lobor.

NAPOMENA

 • Određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani, ako ga roditelji koriste
 • AKO SE VIŠE ČINJENICA DOKAZUJE ISTIM DOKAZOM TAJ DOKAZ NIJE POTREBNO PRILAGATI VIŠE PUTA!!!
 • Roditelji prilažu samo dokaze o činjenicama koje se tiču njih i djeteta, što znači da nije potrebno prilagati sve navedene dokaze pod točkom 5. (dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu) već samo one koje se odnose na njih.
 • Dokazi se prilaži u preslikama, a originali se u slučaju potrebe daju na uvid.

Popunjen i potpisan zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor zajedno s drugim propisanim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
s naznakom: “Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Ivančica – Lobor”

u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog poziva,
odnosno do 06.08.2021. godine.

Povjerenstvo će za svaki zahtjev utvrditi broj bodova u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upis, sukladno aktu Osnivača Dječjeg vrtića kojim propisuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić te donijeti prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Ivančica – Lobor. Prije objave Liste reda prvenstva Povjerenstvo će s roditeljima i djetetom obaviti Inicijalni razgovor. Nakon obavljenih inicijalnih razgovora, prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, tj. na web stranici Osnivača-Općine Lobor.

Roditelj djeteta (budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Ivančica – Lobor u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Ivančica – Lobor u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Ivančica- Lobor.

Upravno vijeće odlučuje o prigovoru odlukom u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora. Odluka Upravnog vijeća je konačna i o svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja (podnositelja prigovora).

Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Upravno vijeće utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić i Raspored upisa. Konačna lista reda prvenstva upisa u Dječji vrtić i Raspored upisa objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na službenim stranicama Dječjeg vrtića i Osnivača. Roditelj djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana objave Konačne lista reda prvenstva upisa u Dječji vrtić, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, podnositelji zahtjeva izričito su suglasni da Dječji vrtić Ivančica – Lobor kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 049/430-531, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Behin

OBRAZAC-ZA-INICIJALNI-RAZGOVOR-2021

Zahtjev-za-upis-djeteta-u-Djecji-vrti-Ivanica-2021