KLASA: 932-01/15-01/01

URBROJ: 2211/05-03-15-02

Lobor, 05.02.2015. god.

Na temelju članka 131. do 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Ur. broj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, načelnik Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Lobor, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Lobor, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta Ulica F. H. Kiša, a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarske čestice broj: 244/2, 239/1, 243/6, 243/5, 243/4, 243/3, 243/2, 238/3, 238/2, 238/1, 240/2, 243/1, 244/4, 230/3, 235/10, 235/9, 235/8, 235/7, 243/23, 243/22, 243/21, 243/20, 243/19, 243/18, 243/12, 243/11, 243/10, 243/9, 243/25 i 243/24 katastarske općine Purga, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izgradit će Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 10, vl. Bojan Škvorc, ovlašteni inženjer geodezije.

Predstavnici Općine Lobor, kao pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama provest će dana 16.02.2014. godine, u vremenu od 07,30-17,00 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju lošeg vremena mjerenja se odgađaju za slijedeći radni dan.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 03.03.2014. godine, u vremenu od 09,00-13,00 sati, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.

N A Č E L N I K

OPĆINE L O B O R

Božidar Markuš, dipl. oec.

Dna:

  1. web, radio Zlatar

  2. oglasna ploča, ovdje

  3. pismohrana, ovdje