Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” 111/21, 114/22), načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općine Lobor koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor, koji obuhvaćaju sljedeće teme:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i zdravlja građana,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM),
• radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM),
• elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja,
• prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave,
• uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Lobor.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
• koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna,
• koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku,
• koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Lobor.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REDNI BROJ KRITERIJ BROJ BODOVA
1. Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaia 0-10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Lobor te uključenost građana u
predložene programske sadržaje 0-10
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primamom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0-10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na intemetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje 0-10
5. Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika: video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo 0-10
Ukupno 0-50

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• praćenje demografskih mjera i projekata,
• poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Lobor,
• poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Općine Lobor,
• poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine,
• razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta,
• promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teskoćama u razvoju, žrtava nasilja,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i ljudska prava,
• promocija turizma, kulturnih projekata i manifestacija na području Općina Lobor,
• kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanalima putem kojih je objavljeno.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu gore izdvojenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.
Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.
Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude i ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje),
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,
3. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlastene osobe za zastupanje,
4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga,
6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),
7. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje),
8. Istraživanje slušanosti.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

V. NAČIN PRIJAVE
Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI”
ili neposredno u
Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI!”.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Lobor.
Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.
Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

VII. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnica Općine Lobor na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA
Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Lobor u roku od 5 (pet) dana od dana odabira.
Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Lobor ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Lobor.
Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima.

IX. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA
Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općina Lobor (www.lobor.hr).

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o raspisivanju Javnog poziva-elektronički mediji u 2024

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024

Obrazac-1-Podaci o prijavitelju na Javni poziv

Obrazac-2-Podaci o programskom sadržaju

Obrazac-3-Izjava o istinitosti, točnosti i potpunost podataka

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava u 2024. godini