Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC267, u naseljima Vinipotok i Markušbrijeg na k.č.br. 1479/1, 1479/2, 1479/3, 1479/4, 1479/21, 1488, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/9, 1491/10, 1491/11, 1491/12, 1517, 1519/1, 1519/2, 1522, 1523, 1524, 3150, 3151/4 k.o. PURGA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Lobor, Trg Svete Ane 26, 49253 Lobor.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GEOWELT d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 5, 49250 Zlatar.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 28. siječnja 2022. godine, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 04. veljače 2022. godine (petak) u vremenu od 09,00 do 10,00 sati u prostorijama Općine Lobor, Trg Svete Ane 26, 49253 Lobor.

 

JAVNI POZIV-NC 267-POŽGAJI