Na temelju članka 64. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18). članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 3/17.) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 07/13 i 11/18”) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lobor, načelnica Općine Lobor donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lobor.

Dokument možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku:

Kliknite za preuzimanje punog dokumenta