R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A   L O B O R
Općinska načelnica

Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090
e-mail: ljubica.jembrih@lobor.hr

KLASA: 320-01/17-01/03
URBROJ: 2211/05-03-17-09
Lobor, 02.10.2017. god.

Na temelju članka 9. Pravilnika za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2017. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 00/17), te članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13), općinska načelnica raspisuje

NATJEČAJ

 1. Predmet Natječaja je
  podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivredi na području Općine Lobor s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda temeljem Odluke o mjerama za
  dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2017. godinu (KLASA: 320-01/17-01/03, URBROJ: 2211/05-01117-07, od 05.09.2017. god), koja je usklađena s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352/9, 24.12.2013.).
 2. Prihvatlljivi korisnici su
  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području Općine Lobor i podmirenim obavezama prema Općini Lobor.
 3. Uvjeti prihvatlljvosti:
  a) Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa sjedištem na području
  Općine Lobor, a po Mjeri 1. poljoprivredno gospodarstvo ne smije biti u sustavu PDV-a,
  b) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,
  c) Ulaganje se mora odnositi na primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda,
  d) Korisnik mora izvršiti po kupnji upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav,
  e) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2017. godine,
  f) Korisnik mora imati podmirene obaveze prema Općine Lobor.
 4. Prihvatljive aktivnosti su
  a) Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke
  b) Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmada
  c) Potpora za pokretanje nove proizvodnje u komercijalno isplativim količinama
  Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
 5. Iznos i udio potpore
  Visina potpore po korisniku za Mjeru 1. i 2. iznosi do 1.500,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja.
  Visina potpore po korisniku za Mjeru 3. iznosi do 5.000,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.
  Korisnik može ostvariti po Mjeri 1. i 2. ukupno 2.500,00 kuna godišnje.
 6. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu
  Zahtjevt za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže tz Zahtjev za potporu, Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor ili na web stranici: http://www.lobor.hr.
  Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.
  Zahtjev za potporu sa obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te
  istu dostaviti na adresu:OPĆINA LOBOR
  Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
  s naznakom za Natječaj
  “Potpore poljoprivredi na području Općine Lobor u 2017. godini” 
  – NE OTVARATI –
 7. Rok za podnošenje Zahtjeva za potpore je
  do 31 . prosinca 2017. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

NAČELNICA OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Dokumentacija natječaja potpore poljoprivredi