Na temelju članka 33. stavak 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17.), i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13 i 11/18), te po ishođenoj prethodnoj suglasnosti Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Lobor, načelnica Općine Lobor donosi

SUGLASNOST
na cjenik za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lobor

Suglasnost na cjenik - Komunalac Konjščina d.o.o.