Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta- REC-118-M

Mobilno reciklažno dvorište koristit će se po naseljima za prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, kao i za prijevoz glomaznog otpada do reciklažnog dvorišta.  Vozilo je opremljeno sukladno Pravilniku sa svim potrebnim posudama s odgovarajućim ključnim brojevima posebnih vrsta otpada, a na području Općine Lobor će raditi po slijedećem rasporedu. 

Dana 12.03.2020.g.

Lokacija:

1.Vinipotok-uz ekootok kod društvenog doma u Markušbrijegu  od –  7.00-8.00 h

2.Završje Loborsko-asfaltirani prostor ispred kuće na adresi Završje Loborsko 27A (kuća Vlahek Ivana)-  8.30-9.30 h

3.Lobor-uz ekootok kod dućana „Micak“ – 10.00-11.00 h

4.Stari Golubovec – ekootok kod društvenog doma-  11.30-12.30 h

5.Vojnovec– ekotok kod igrališta  – 13.00-14.00 h

 

Dana 13.03.2020.g.

Lokacije:

1.Petrova Gora– ekootok kod igrališta – 7.00 – 8.00 h

2.Velika Petrovagorska – na križanju gl. ceste i ceste za Delkovec kod zaselka “Horvati”   8:30 – 9:30 h