POZIV

za dostavu ponuda

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-4-5.
 1. a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
 2. b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
 3. c) OIB: 08909915246
 4. d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

                                                            e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je Pružanje usluga – projektantski nadzor – Centar za starije osobe Lobor.
 2. Ponuda za uslugu projektantski nadzor Centar za starije osobe Lobor sadrži cijenu usluge za projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe radova, a sve prema projektnoj dokumentaciji i projektnom zadatku.
 3. Ponuda se dostavlja zaključno sa 16.07.2024. godine, do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
 4. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 5. Alternativne ponude nisu dopuštene.
 6. Sveukupna ponudbena cijena i jedinične cijene izražavaju se u eurima bez poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a) i sadrže sve troškove usluge. U ponudi navesti ukupnu cijenu ponude.
 7. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA USLUGU PROJEKTANTSKI NADZOR – CENTAR ZA STARIJE OSOBE LOBOR”.
 8. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 9. Ukoliko dvije ili više prihvatljivih ponuda budu imale istu cijenu, kao najpovoljnija ponuda bira se prvo pristigla ponuda.
 10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
 12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
 14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo za postupak
jednostavne nabave

DoN-projektantski nadzor

DoN-projektantski nadzor

Prilog 2. Troskovnik