Na temelju članka 19. stavka 1. i 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor

VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA FINANCIJE – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice do povratka odsutne službenice na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • Magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske stru-ke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08., 69/17.) na oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.

U upravnim tijelima Općine Lobor nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11).

U službu se prima uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, sukladno članku 28. stavak 6. ZSN-a.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u zakonskom roku.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 4. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN, (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 5. uvjerenje o nekažnjavanju – izvornik, ne starije od 6 mjeseci
 6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
 7. a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
 8. b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim isprave pod točkom 5..

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedene stručne spreme i struke.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Lobor, www.lobor.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Lobor objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na oglas, s obveznim prilozima podnose se na adresu:

Općina Lobor,

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel,

Trg svete Ane 26, Lobor,

s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

višeg stručnog suradnika za financije

u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas i o istome će biti obaviještene pisanim putem.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa.

Oglas prijam-računovodstvo_072024

Upute i obavijesti kandidatima, podaci o plaći