Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), članka 9. Pravilnika o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine Lobor i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinska načelnica Općine Lobor dana, 10. siječnja 2023. godine, objavljuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama
za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor

I. Predmet Natječaja

Članak 1.

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i organizacije civilnog društva koje nemaju sjedište na području Općine Lobor, a koje mogu dokazati da su uspješno provodile programe i projekte na području Općine Lobor kroz dvije godine (2) godine koje su prethodile objavi natječaja.
Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Lobor za jedan program rada ili projekt s rokom provedbe do 31. prosinca 2023. godine.
Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine iz proračuna Općine Lobor (u tekstu: Pravilnik).
Općina Lobor financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2023. godinu.

II. Iznos sredstava

Članak 2.

U Proračunu Općine Lobor predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2023. godini.
Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje projekata i institucionalnu podršku udrugama je 39.816,84 eura.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata, kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Lobor i ciljevi definirani strateškim dokumentima, je 38.489,61 euro.
Sredstva su raspoređena po kategorijama:
1. Javne potrebe u gospodarstvu 2.654,46 €
2. Javne potpore u sportu 17.253,97 €
3. Javne potpore u kulturi 13.272,28 €
4. Javne potpore za brigu o djeci i mladima,
osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi 4.645,30 €
5. Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva 663,61 €

III. Korisnici financiranja

Članak 3.

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (nastavno: Korisnici) su:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;
2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;
3. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Lobor;
4. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 1 program ili projekt;
5. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Lobor;
6. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
7. mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
8. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Lobor;
10. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka.
Udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti financijska se sredstva dodjeljuju temeljem članka 11. stavak 1. točke 3. Pravilnika.

IV. Obavezna dokumentacija

Članak 4.

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
obrasce za prijavu programa ili projekta:
1. obrazac opisa programa ili projekta
2. obrazac proračuna programa ili projekta,
3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
5. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,
6. popis priloga koji se prilažu prijavi.
7. izjava o nekažnjavanju

Članak 5.

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:
– izjavu o nepostojanju duga prema državnom i općinskom proračunu ;
– izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici;
– popis članova udruge i zaposlenih, ako je primjenjivo;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu.
Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

V. Dostavljanje dokumentacije

Članak 6.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Lobor ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor – NE OTVARATI”.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.
Neće se razmatrati prijave:
– koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,
– koje nisu predmet ovog Natječaja,
– koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

VI. Odabir prijava

Članak 7.

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.
Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:
– razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;
– izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.
Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Lobor. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 22. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.
Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lobor. Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor – Prigovor na Odluku”.
Općinska načelnica odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

VII. Ugovor o financiranju

Članak 8.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Lobor će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

VIII. Ostale informacije

Članak 9.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Lobor da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Lobor te u drugim izvještajima.
Općina Lobor će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
Sve ostale informacije dostupne su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Lobor i Uputama za prijavitelje te su oni sastavni dijelovi ovog Javnog natječaja.
Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa.

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:
OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
telefon: 049 430 531
fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

 

NATJEČAJ za prijavu i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor

Natječaj za prijavu projekata udruga 2023. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2023

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2023

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja 2023

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2023

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA 2023

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2023

Odluka o raspodjeli potpora po natječaju udruge 2023. godine