Na temelju članka 2. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, br. 44/22), načelnica Općine Lobor raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU SPORTSKE STIPENDIJE

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu sportskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. godinu pojedincima sportašima koji postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.

Ukupno se dodjeljuju 2 (dvije) sportske stipendije.

Visina stipendije propisana je Pravilnikom.

Stipendije se odobravaju mjesečno za školsku, odnosno akademsku godinu, najviše za 10 mjeseci tekuće godine.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Lobor, a čiji su rezultati vrjednovani i potvrđeni od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 3.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor ili preuzeti putem mrežnih stranica Općine.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
  • preslika osobne iskaznice – za maloljetne osobe: potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja,
  • potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi (preslika natjecateljske/članske iskaznice),
  • potvrda sportskog kluba/udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih zadaća – priprema, treninga i natjecanja,
  • uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen,
  • izjava da se ne prima stipendija po istoj osnovi od neke druge pravne osobe,
  • obrazac izjave GDPR.

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici putem preporučene pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor s naznakom:

“ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA

SPORTAŠIMA OPĆINE LOBOR – NE OTVARAJ”

Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja

za dodjelu sportskih stipendija Općine Lobor

Općina Lobor

Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor

Zahtjevi se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Lobor.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi nakon navedenog roka, neće se smatrati važećim.

Podnošenjem prijave za dodjelu sportske stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve uvjete Javnog natječaja.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnome natječaju.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnositelju prijave.

 Članak 4.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija izvršit će otvaranje i obadu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te izraditi prijedlog za odobravanje sportske stipendije.

Načelnica Općine Lobor donosi Odluku o dodjeli stipendija, a ona se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Lobor.

Članak 5.

Između Općine Lobor i stipendiste zaključuje se Ugovor o stipendiranju kojim se, u skladu s Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, između istih uređuju međusobni odnosi te prava i obveze.

Članak 6.

Zahtjevi dostavljeni izvan roka i/ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

NAČELNICA OPĆINE LOBOR

Ljubica Jembrih

Natječaj za dodjelu sportske stipendij

OBRAZAC 1.-Privola o obradi osobnih podataka

OBRAZAC 2.-Izjava o neprimanju stipendija

Zahtjev za dodjelu sportske stipendije

Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportašima-2022