P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-30/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2022/2023.
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
3. Ponuda se dostavlja zaključno sa 27.07.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je najniža cijena.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcia@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

DOM-OSTALO ZA OBJAVU

DOM-SAMO RADNE BILJEŽNICE-ZA OBJAVU