Na temelju članka 9. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 34/20) i članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda u kojem se izlažu prodaji nekretnine kao predmet prodaje, a popis nekretnina sa adresama nekretnine sa zemljišnoknjižnim podacima, početna cijena nekretnine i namjena nekretnine se nalazi kao PRILOG 1 ovog natječaja.

Članak 2.

Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 10 % početne vrijednosti nekretnine za koju se predaje ponuda, jednokratno.

U javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje imaju interes kupnje nekretnina iz članka 1. ovog natječaja (PRILOG 1.).

Općina Lobor će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Članak 3.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu “viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

Općina Lobor ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .

Kupac nekretnine na kojoj postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužan je osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.

Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Lobor će predati Kupcima predmetnih nekretnina koje su izvanknjižno vlasništvo Općine svu dokumentaciju iz koje proizlazi pravni slijed stjecanja kupljene predmetne nekretnine, a u svrhu uknjižbe prava vlasništva Kupca u zemljišne knjige.

Podnošenjem ponude za kupnju nekretnina iz Priloga 1 ovog Natječaja ponuditelji – Kupci potvrđuju da su upoznati s eventualno neusklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim stanjem nekretnina ponuđenih na prodaju te se potpisom Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Općinom Lobor odriču prava na materijalne i pravne prigovore u svezi kupljenih nekretnina i njihova eventualno neusklađenog zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja ili prigovora na kupovinu nekretnine čiji je izvanknjižni vlasnik Općina Lobor.

Članak 4.

Kupac snosi trošak izrade geodetskog elaborata, radi cijepanja, odnosno formiranja čestica, njegove provedbe, te eventualnog usklađenja podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Kupac se obvezuje snositi sve troškove uknjižbe kupljene nekretnine u zemljišne knjige te rješavanja imovinsko-pravnog pitanja kupljene nekretnine ili pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka ili drugih sudskih i upravnih postupaka potrebnih za upis prava vlasništva u zemljišne knjige.

Članak 5.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

  1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
  2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda, redni broj iz PRILOGA 1.,
  3. Ponuđenu kupoprodajnu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
  4. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu sa uvjetima natječaja, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
  5. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat),
  6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Lobor IBAN: HR3123600001823600006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB, jednokratno.

Ukoliko se ne uplati dostati iznos jamčevine, ponuda će se odbaciti kao nevaljala.

Članak 6.

Dan objave javnog natječaja u tjednom ili dnevnom tisku smatra se danom raspisivanja natječaja.

Ponuda sa prilozima dostavlja se najmanje u roku od 10 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u Općinu Lobor na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253, s naznakom: “Ponuda na javni natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARAJ”.

Kranji rok za dostavu ponuda je 11.07.2024. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Članak 7.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, najpovoljniji ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja podnese ponudu s najvišom ponuđenom cijenom, koja u potpunost odgovara uvjetima ovog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači će se obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, objavom na oglasnoj ploči Općine Lobor.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove solemnizacije/ovjere kupoprodajnog ugovora i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi Kupac.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj obvezan je uplatiti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, Općina Lobor će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ne sklopi ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Općine će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, bez prava na kamatu.

Općina Lobor zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava. Iznimno, nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, a prije donošenja Odluke o prodaji, Općinska načelnica ili Općinsko vijeće može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj, pri čemu Općina ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 11. srpnja 2024. godine u prostorijama Općine Lobor, s početkom u 15:00 sati.

Članak 10.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 -14:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan ranije, na broj telefona: 049/430-531 ili mail: opcina@lobor.hr .

Natječaj za prodaju nekretnina Općina Lobor-za objavu-2024

Natječaj za prodaju nekretnina Općina Lobor-za objavu-2024

PRILOG 1.-Natječaj za prodaju nekretnina Općina Lobor-2024

IZJAVA-2024

PONUDBENI-LIST-2024

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja