Izvještaj načelnika na svečanoj sjednici povodom Dana općine

Janine 2016.

Da bi bolje razumjeli čitav kontekst djelovanja općine, a bez obzira na svečanost trenutka, moram odmah na početku spomenuti najveći problem s kojim se općina borila u prošloj godini a to je smanjenje prihoda za preko 29 % pa je tako u 2015. umjesto planiranih 5,755.000 kn ostvareno svega 4.086.000 kn. To je rezultat „porezne reforme“ i ukidanja beneficija koje su imale brdsko-planinske općine. Unatoč svemu tome, temeljne funkcije nisu došle u pitanje što smatramo svojim velikim uspjehom jer smo od prvog dana štedjeli ( smanjili plaće 10-15 %, smanjili naknade neke i preko 50 %, troškove maksimalno držali pod kontrolom a ukinuli smo sve nepotrebne izdatke ) pa smo tako kompenzirali ovaj udar ali su, nažalost, investicije financirane iz proračuna, znatno smanjene i bile su svega 505.000 kn u čemu su dva ministarstva sudjelovala s 220.000 kn. Zašto mislimo da je općina radila dobro? Ako se njeni zadaci temelje na odredbama „Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi“ i ako se ispunjavaju funkcije koje su općinska obveza, jer ih žitelji nemaju gdje drugdje konzumirati a predstavljaju svakodnevnicu i izravno utječu na kvalitetu života, onda smo tu u potpunosti zadovoljili. Dakle, unatoč smanjenog prihoda ni jedna obveza općine nije ostala neispunjena.

U članku 19.navedenog zakona su taksativno navedene obveze lokalne samouprave što u našem slučaju znači općine Lobor koje smo u cijelosti ispunili i unatoč smanjenim sredstvima uspjeli smo još dodatno financirati, za normalni život, najnužnije investicije a to su:

 1. Uređenje naselja i stanovanje

  • Završena je rekonstrukcija javne rasvjete za osvjetljenje županijske ceste koja ide središnjicom naše općine.
  • Ove godine će će biti završen nogostup u ukupnoj dužini od cca 1.000 m što bi po cijenama naših prethodnika trebalo iznositi 1.800.000 kn a mi smo platili svega 250.000 kn, a ostatak od cca 900.000 kn je financirao ŽUC.
  • Uređen je društveni dom u Starom Golubovcu, a u Petrovoj Gori na društvenom domu je u toku promjena krovišta.
  • Donirano je za uređenje crkve 80.000 kn (fasada, luster)
 2. Prostorno i urbanističko planiranje

  • Dopunili smo prostorni plan prema potrebama naših gospodarstvenika.
  • Učlanili smo se u LAG Zeleni bregi
  • Izrađena je strategija općine za razdoblje do 2020. g i to sredstvima evropskog fonda. Mala digresija: tamo gdje nas Evropa ocjenjuje tamo dobivamo sredstva.
 3. Komunalno gospodarstvo

  • Imamo 15 lokalnih vodovoda, radi zdravstvene ispravnosti instalirana su 4 klorinatora.
  • Zagorski vodovod je izgradio dio mreže za potrebe stanovnika općine te asfaltirao lokalni put u dužini od 700 m.
  • U izradi je projekt uređenja groblja.
 4. Briga o djeci

  • Plaćeni su školski udžbenici za sve učenike osnovne škole F.H.Kiš
  • Za prijevoz učenika se godišnje izdvaja 145.500 kn
  • Ohrabrena je inicijativa za čuvaonicu djece u kojoj se sada nalazi 12-estoro mališana a planira se još jedna.
  • Napravljeno je dječje igralište
 5. Socijalna skrb

  • Općina je u 2015.-toj izdvojila za socijalne potrebe preko 650.000 kn ili oko 16 % od proračuna koji je iznosio 4.086.000 kn.
  • Izdvaja se za novorođenu djecu do 5.000 kn, sufinancira se plaćanje vrtića od 50-100 %, stipendira se 8 đaka i studenata, za pomoć u kući starijim osobama izdvaja se 72.000 kn/god, daju se uskršnji i božićni paketi najsiromašnijima itd.
 6. Kultura i sport

  • Udruge koje se bave sportom u Loboru dobit će 98.000 kn
  • Udruge za kulturu dobit će 70.000 kn
  • Ukupno za sve udruge civilnog društva izdvajamo ove godine 270.000 kn. Ovdje nisu uključeni vatrogasci.
 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

  • Uvedeno je profesionalno komunalno redarstvo.
  • Zajedno sa susjednim općinama formiramo poljoprivredno redarstvo.
  • Sanirali smo neka klizišta u Starom Golubovcu ali su se pojavila nova.
 8. Promet

  • Imamo ukupno 91 kolometar nerazvrstanih cesta od toga 50 km asfaltirano a 41 makadam. Uređeno je preko 4.000 m neasfaltiranih puteva koji su bili potpuno zapušteni a dosad je asfaltirano oko 3.000 m nerazvrstanih cesta.
  • Očekujemo da će ŽUC riješiti klizišta na županijskoj cesti u Petrovoj Gori i Vojnovcu.

Dakle, ako si postavimo pitanje: jesmo li izvršili ulogu koju pred nas stavlja zakon i obavili poslove koje građani trebaju i od nas očekuju? Odgovorit ću: jesmo! Možda bi bilo puno bolje da nismo naslijedili dugove, da nismo bili čitavo vrijeme pogođeni gospodarskom recesijom u državi, da nismo izvan interesa države i županije i javnih poduzeća (Elektra, Hrvatske vode, Hrvatske šume imaju u planu investicija za općinu Lobor izdvajanje 0 u 2016.g) i još dosta toga. Možda ima krivnje i na nama jer smo naivno vjerovali da država funkcionira na temelju zakona i morala a zadnja raspodjela sredstava Ministarstva regionalnog razvoja nas je u tome demantirala.

Kako dalje?

Pripremljena su 4 projekta za natječaje evropskih fondova u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000 kn i to: dječji vrtić, obnova općinske zgrade, dva nerazvrstana puta. U izradi su projekti za uređenje groblja, parka uz crkvu, rekonstrukcija zavoja na županijskoj cest u Loborskom Završju a projekt za uređenje dijela doma u Markušbrijegu za potrebe udruge Sv.Ana je gotov i čeka sredstva za realizaciju.

Ostaje veliki interes žitelja općine, ali i potreba, za uređenjem i asfaltiranjem puteva i općenito uređenje životne sredine što se uklapa u dugoročnu strategiju općine i našu politiku da život u općini Lobor bude privilegija.

Božidar Markuš
Načelnik općine

Lobor, na dan Sv. Ane 2016.g

Izdvajanje općine Lobor za socijalne potrebe

Razne polemike koje se vode u našem društvu vezane su vrlo često za svakidašnji život naših stanovnika. Ne hvalimo se kao mnogi drugi, ali potrebno je reći da je općina Lobor, njeni viječnici i sami žitelji vrlo senzibilirana za socijalna pitanja i pomoć bližnjima. Nije slučajno da imamo dvije udruge koje brinu o potrebitima i to ne samo za stanovnike iz naše općine nego i za daleko šire u našoj županiji.

Prijava štete uzrokovane mrazom

O B A V I J E S T

Područje općine Lobor u noći 25. na 26. travnja 2016. godine pogodio je jaki mraz uslijed čega su nastala oštećenja na vinogradima, voćnjacima.

Župan Krapinsko zagorske županije 03.05.2016. godine donio je odluku o proglašenju elementarne nepogode – mraz za područje Krapinsko zagorske županije.

Mole se poljoprivrednici koji su pretrpjeli štete na svojim poljoprivrednim kulturama da prijave nastale štete u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor zaključno sa 10.05.2016. godine.

Prijava štete se vrši na propisanom OBRASCU EN-P i EN-4.

S poštovanjem!

N A Č E L N I K
OPĆINE L O B O R
Božidar Markuš, dipl. oec.

Obrazac EN-P

Obrazac EN-4

Kratki osvrt na stanje nekretnina u vlasništvu općine Lobor

Kratki osvrt na stanje nekretnina u vlasništvu općine Lobor

Državna revizija ( Područni ured Krapina ) izvršila je reviziju i dala „Izviješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS na području Krapinsko-zagorske županije“ među kojima je obrađena i općina Lobor. Cilj je bio da se ocijeni:

 • Da li općina ima cjelovite podatke o nekretninama?
 • Jesmo li normativno uredili upravljanje i raspolaganje nekretninama?
 • Upravljamo li njima pažnjom dobrog gospodara?
 • Imamo li sustav unutarnjih kontrola?

Općina ima podatke o svojim nekretninama te ih u sažetom obliku prikazujemo na slijedećoj tablici:

Bilanca imovine , stanje na dan 31.12.2015.

R.br. Naziv sredstva Količina Vrijednost Vrijed. nakon amortizacije
1. Građevinsko zemljište

2.826

69.140

69.140

2. Ostala zemljišta

19.062

127.625

127.625

3. Groblje Petrova Gora

21.911

259.131

259.131

4. Groblje Lobor

62.089

636.890

636.890

5. Zemljište za vrtić u Loboru

8.252

555.000

555.000

6. Općinska zgrada

140

560.105

418.394

7. Poslovni prostor-Zagrebačka14

126

116.416

103.527

8. Društveni dom Lobor

477

2.869.307

2.054.769

9. Društveni dom Vinipotok

481

2.045.771

1.679.431

10. Društveni dom Petrova Gora

277

1.307.282

951.823

11. Društveni dom Stari Golubovec

243

416.519

379.471

12. Mrtvačnica u Loboru

80

688.279

496.493

13. Mrtvačnica u Petrovoj Gori

40

287.329

247.091

14. Nerazvrstane ceste-asfaltirane

1,81

8.202.294

5.944.402

15. Zaobilaznica Lobor

200

160.987

102.951

16. Nogostup i kanalizacija u Loboru

1,00

368.515

100.591

17. Odvodnja i nogostup Vojn.-P.Gora

1,00

4.156.261

3.093.440

18. Odvodnja i nogostup Vinipotok

1,00

2.261.221

1.742.602

19. Odvodnja i nogostup Vojnovec

1.00

2.159.303

1.697.666

20. Vodoopskrba

2,00

924.168

655.874

21. Centar Lobora, trg sv. Ane

3,00

4.197.164

2.981.288

22. Javna rasvjeta „Elektra“ Zabok

62,00

1.094.998

742.482

23. Javna rasvjeta „Elektra“ Varaždin

18,00

198.663

44.747

24. Prostorni plan općine

1,00

329.505

44.795

25. Namještaj: domovi, uredski

1,00

108.209

3.443

26. Ostalo

370.671

89.899

  UKUPNO  

34.470.752

25.222.965

Napomena: Vrijednosti ispod 25.000 kn nalaze se u stavci „Ostalo“

Dakle, sadašnja vrijednost općinske imovine iznosi 25.222.965 kuna. Postoji još neka manja zemljišta koja općina nije uknjižila a dobivena su nasljeđivanjem. Razlozi su da nije sređeno u zemljišnim knjigama ili da smo vlasnici na pr.1/18 neke parcele i sl. pa bi se trebao voditi proces parcelizacije što je najčešće ekonomski neisplativo. Bez obzira na to, morat će se popisati sva imovina i upisati vlasnička prava u zemljišne knjige. To je jedan od zahtjeva revizije.

Od općine se traži da normira gospodarenje imovinom i da izradi strategiju upravljanja te godišnje planove. Dakle, možemo jedino raspravljati o korištenju zemljišta i društvenih domova jer druge nekretnine nemaju komercijalnu vrijednost (putevi, groblja, mrtvačnice i sl. ). Zemljište se teško može dati u najam jer za to nema interesa no vrijedi ga sistematizirati i onda odlučiti o njihovom daljnjem korištenju ili pak prodaji. Što se društvenih domova tiče, tu posjedujemo pravilnik o njihovom korištenju a zanimljiva je računica o efektima:

Prihodi i rashodi društvenih domova u 2015.

R.br.

Dom

Prihod

Rashod

1. Lobor

19.800

55.245

2. Markušbrijeg

21.800

22.602

3. Petrova Gora

300

5.553

4. Stari Golubovec

0

0

  UKUPNO

41.900

83.400

Najveći troškovi su: struja 11.067 kn, plin 43.171 kn, voda 1.362 kn, domarstvo 27.800 kn a prihodi: građani 5.300 kn, Pomoć u kući 16.800 kn i vatrogasci 15.000 kn. Dakle, u 2015.g. smo na domovima izgubili 41.500 kn. Nije to jedini gubitak, daleko su veći troškovi održavanja koji ovdje nisu prikazani a potrebno je u tu svrhu još uložiti cca 1.000.000 kn kako bi se priveo svrsi dom u Starom Golubovcu i dio doma u Markušbrijegu te sačuvao od propadanja dom u Petrovoj Gori ali i u loborskom treba intervenirati. Upravljamo li njima „pažnjom dobrog gospodara“ pitanje je revizora? Sigurno ne, jer su domovi davno prije bili zamišljeni kao mjesta za odvijanje društvenog života u naseljima a ne za komercijalne svrhe. Situacija se od tada promijenila i moramo razmisliti kako dalje.

Imamo još jedan poslovni prostor u Zagrebačkoj 14 ( Bivši zadružni dom ) veličine 126m² koji je općina kupila i nije u funkciji, potencijalno bi mogao biti interesantan za najam. Do sada se o tome nije razmišljalo.

Revizija daje ocjene za upravljanje nekretninama i to: učinkovito kao najbolja, srednje učinkovito i neučinkovito kao najslabija ocjena. Općina Lobor dobila je ocjenu srednje učinkovito jer:

„Revizijom je utvrđeno da Općina Lobor nema cjelovite podatke o nefinancijskoj imovini kojom upravlja i raspolaže odnosno o imovini s kojom bi u skladu sa zakonima i drugim propisima trebala upravljati i raspolagati. U poslovnim knjigama je evidentiran dio imovine za koju nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, ne poduzima dostatne aktivnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, nije donijela strategiju, godišnje planove i interne akte vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom, pojedine poslovne prostore nije dodijelila u skladu s propisima.“ Nalaz je revizije.

Želja mi je da žitelji općine imaju uvid u imovinsko stanje i da svojim idejama pomognu stavljanje u funkciju vrijednih nekretnina s jedne strane a s druge da pokušamo uvesti reda u evidencije, započnemo rješavati imovinsko pravne odnose kako bi upravljanje bilo učinkovito. Nalaz revizije je dobar poticaj za to.

Lobor, 22.01.2016

Božidar Markuš

Kratak osvrt na JANINE 2015.

Pitao me reporter TV Mreže g. Kralj od kada se slavi Janine u Loboru? Odgovor je bio: od kada postoji crkva Sv.Ane i slavit će se i nadalje pa do vječnosti. Ovogodišnje Janine bio je samo jedan mali korak na tom putu za vječnost. Za nas je važan i taj korak jer je naš vijek na tom putu kratak. Po mnogim dobronamjernim ocjenama ovogodišnja proslava bila je izuzetna.