Svi rezultati poslovanja općine Lobor u prošloj godini su pozitivni. Potvrđuje to obračun za 2014.u usporedbi s prethodnom godinom koji glasi:

Red.br. Opis

2013.

2014.

Indeks 14/13

1. Prihodi

5.616.325

6.044.268

108

2. Rashodi ukupno

4.951.755

5.311.046

107

– Rashodi poslovanja

4.951.755

4.287.708

87

– Rashodi za investicije

181.714

1.023.337

563

3. Višak prihoda

482.855

733.222

152

Iz gornje tablice se vidi da su ostvareni prihodi veći za 8 % a rashodi za 7 %. Planirani troškovi bili su 5.800.636 kn a ostvareni su manji pa se u odnosu na plan uštedjelo gotovo 9 %. Takva štednja omogučila nam je višak prihoda veći u odnosu na 2013. za 52 % i njime smo pokrili manjak koji smo naslijedili iz prethodnih godina.

Preneseni manjak iz ranijih godina bio je na kraju 2013. u iznosu 1.074.253 kn a na kraju 2014.iznosi 341.030 kn. Te manjkove prenesene iz prethodnih godina imamo namjeru riješiti tijekom 2015. kako smo to i obećali. Uz pozitivno poslovanje Općina je uspjela riješiti obvezu prema Zagrebačkoj banci koja je zbog višegodišnjeg nevraćanja prešla u kredit, prema tome nema više nikakvih kreditnih zaduženja. Sva dugovanja starija od mjesec dana su plaćena. S 31.prosinca 2013. bili smo dužni dobavljačima 1.071.178,93 kn a koncem 2014.naš dug je 496.729,24 kn u čemu je 290.000 kn novi dug za asfaltiranje, praktički starih višegodišnjih dugova nema.

U strukturi troškova načinjene su uštede koje možemo vidjeti na slijedećoj tablici:

Konto Opis

2013.

2014.

14/13

31 Rashodi za zaposlene

491.924

317.182

64

32 Materijalni rashodi

2.489.773

1.961.816

79

34 Financijski rashodi

57.227

340.273

594

35 Subvencije

11.579

13.190

114

37 Naknade građanima i kuć.

1.251.376

773.750

62

38 Ostali rashodi

649.874

881.496

136

41 Kupnja zemljišta

19.799

0

42 Investicije u građ. I opremu

161.915

890.367

550

53 Udio u Komunalcu Konjšč.

0

64.588

54 Otplata glavnice kredita

0

68.382

UKUPNI RASHODI

4.951.755

5.311.044

107

Želimo istači da su investicije ( konto 42 ) koje iznose 890.367 kn preko pet puta veće u odnosu na godinu prije, čime se demantiraju priče „da se nič ne dela“. To su ulaganja u trajne vrijednosti koje povećavaju imovinu općine a ljudima poboljšavaju životne uvjete. U tome su najveće stavke: uređenje domova, javna rasvjeta, izgradnja cesta. Od ostalih investicija je kupnja udjela od 5 % u Komunalcu Konjščina što su učinile sve općine na čijem području on obavlja odvoz smeća. Otplatili smo kredit Zagrebačkoj banci.

Mišljenja smo da je potrebno dati objašnjenja i za ostale stavke gdje su troškovi uvećani a to su:

 • Financijski rashodi: razlog je vraćanje sredstava Fondu za zaštitu okoline prema sudskoj odluci za utrošena sredstva za kante za smeće u iznosu od 112.500 kn kao i ovrha firme Corruptor u iznosu od 193.500 kn za nepravovremeno plaćene račun ili jednostavnije-kamate.
 • Subvencije su neznatno povećane zbog subvencioniranja kamata i izdatka za poljoprivredu
 • Ostali rashodi: plaćene su sve obveze prema udrugama, dana planirana sredstva mjesnim odborima i donirana su sredstva školi u Loboru za kupnju udžbenika što u prethodnoj godini nije bio slučaj.

Konkretne akcije i investicije ćemo nabrojati:

 1. Početak rekonstrukcije javne rasvjete s ekološkom i jeftinijom LED rasvjetom za što je utrošeno 316.939 kn. Postavljene su nove lampe gdje ih prije nije bilo na pr. u St.Golubovcu.
 2. Asfaltirano je 1.544 dužnih metara puteva ili 4.710 m² za što smo platili 451.735 kn.
 3. Na održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 440.000 kn. U 2014. godini utrošeno je više nego jedanput šodera nego što je utrošeno u prethodnoj:
 • 2013.g. 1.360 tona
 • 2014.g. 2.997 tona
 1. Postavljeni su eko otoci.
 2. Opremljena su tri lokalna vodovoda s automatskim klorinatorima, jedan od njih u St.Golubovcu je donacija Rotari cluba iz Zagreba. Time je opskrba vodom iz lokalnih vodovoda na nivou zdravstvene ispravnosti kakve ima i Zagorski vodovod.
 3. Data je donacija školi za kupnju udžbenika za sve đake škole
 4. Podijeljeno je 7 stipendija.
 5. Izrađen je idejni projekt za uređenje groblja.
 6. Uređuju se društveni domovi u St. Golubovcu i Petrovoj Gori.
 7. Promovirana je jedna nova tipično loborska manifestacija „Loborska devenica“ a ostale tradicionalne naše svečanosti održane su uspješno uz zalaganje udruga.
 8. Općina Lobor dobro surađuje sa župom Sv. Ane u pojedinim župnim akcijama.
 9. Dobra suradnja sa Županijom i javnim poduzećima koja djeluju u Krapinsko-zagorskoj županiji donijela su nam: uređenje školske dvorane, saniranje klizišta na županijskoj cesti, sufinanciranje nogostupa, trafostanicu, nove vodovodne rezervoare itd.

Sve ovo nabrojeno postignuto je u sveopćoj krizi u kojoj se zemlja nalazi tako da ni naša općina nije izuzeta od toga. Sigurno da ima još puno toga što čeka na rješavanje, mnogi naši stanovnici imaju druge kriterije o prioritetima ali u okviru raspoloživih sredstava nije bilo moguće više.

Često se čuje priča da je općina skupa. Treba stalno težiti da bude jeftinija i mi smo toga svjesni te poduzimamo mjere da se ti troškovi smanje. Zapošljavanje komunalnog redara i komunalnog radnika dobili smo na efikasnosti koju naši stanovnici također traže i, što je zanimljivo, smanjili smo troškove a kao rezultat takve akcije možemo navesti da smo samo s naslova „održavanje groblja i javnih površina“ smanjili troškove s 139.090 kn u 2012.g na 27.695 kn u 2014. Sve te aktivnosti dale su rezultat da su ukupni troškovi općinske uprave smanjeni za jednu četvrtinu ili 25 % što nam ilustrira slijedeća tablica:

Konto Opis

2013.

2014.

311 Plaće ( bruto )

419.031

252.856

312 Ostali rashodi za zaposlene

9.200

22.011

313 Doprinos na plaće

63.693

42.315

321 Naknade troškova zaposlenima

53.518

9.392

3291 Naknade za rad predstav.tijela

190.499

223.648

UKUPNO

735.941

550.222

Prema tome, ušteđeno je 185.719 kn a u relativnim razmjerima možemo bilježiti još veće uštede jer su općinsko vijeće, načelnik, upravni odjel, mjesni odbori u strukturi ukupnog prihoda u 2013. g. iznosili 13 % a 2014. su bili 9 %. Radi ilustracijeje, možemo navesti da mjesni odbori u 2012. godini nisu dobili ni kune za svoje djelovanje a u 2014, je to iznosilo 27.000 kn.

Na kraju, štednja i racionalno trošenje daju rezultate. Da li je moglo još više? Vjerojatno da, posebno što se tiče investicija ali za to moramo biti bolje pripremljeni s projektima, čistim zemljišnim knjigama i sl. Na tome sada radimo.

Načelnik

Božidar Markuš

U Loboru, 29 siječnja 2015.