KLASA: 402-09/21-01/02

URBROJ: 2211/07-21-04

Lobor, 12.03.2021. godine

 Evidencijski broj nabave: E-JN-34

 POZIV NA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

za provedbu postupka jednostavne nabave

 

 PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

 VRSTA NABAVE: RADOVI

 Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a provodi se temeljem Podmjere 19.2 ”Provedba operacija unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19 ”LEADER – CLLD”, LAG-a ”Zeleni bregi” iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Lobor, ožujak 2021.

1           OPĆI PODACI

1.1.  Podaci o Naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima

Naručitelj:       Općina Lobor

Adresa:            Trg svete Ane 26, 49253 Lobor

OIB:                08909915246

Telefon:          049/430-531

Telefaks:         049/430-090

Internet adresa: http://www.lobor.hr/

Elektronička pošta: opcina@lobor.hr

Kontakt osoba: Ivanka Martinuš – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

telefon: 049/430-531; mob: 099/2145392

                        e-mail: opcina@lobor.hr

1.2.  Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 305.000,00 kn.

Opis predmeta nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

Evidencijski broj nabave: E-JN-34.

 1.3.  Vrsta ugovora o nabavi

Temeljem provedenog postupka nabave sklopit će se ugovor: Ugovor o radovima – Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

1.4.  Vrsta postupka nabave

Postupak jednostavne nabave temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), koja je izuzetna od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12 i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16)….

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA dječje igralište

prilog 1. Ponudbeni list

GP 7_2019_IZGRADNJA I OPREMANJE DJECJEG IGRALISTA NA PODRUCJU_JAVNA NABAVA

prilog 3. Troškovnik Lobor JAVNA NABAVA-12032021

prilog 4. Ogledni primjerak Izjave o nekažnjavanju

prilog 5. Izjava o jamstvu

prilog 6. Nacrt ugovora

OBAVIJEST o odabiru ponude