Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor 49253, podnesu zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja.

Odredbama novog Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22) regulirano je ostvarivanje prava na troškove stanovanja i to:

  • pravo na naknadu za ogrjev koja se isplaćuje u srazmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja,
  • troškovi stanovanja isplaćuju se mjesečno na temelju priloženih računa,
  • troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

U skladu sa novim zakonskim odredbama korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice za sve članove kućanstva, odnosno presliku dozvole boravka (za stranca),
  • presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (NOVO),
  • izjavu da se grije na drva,
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa ili potvrdu banke o IBAN-u,
  • dokaze u vezi stanovanja,
  • uplatnicu/račun za podmirenje režijskih troškova,

Korisnik je obavezan svaki mjesec dostaviti mjesečni zahtjev za isplatu naknade troškova stanovanja u kojem je dužan specificirati troškove stanovanja čije podmirenje traži u tom mjesecu te priložiti račune. Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja podnosi se na propisanom obrascu, te se za mjesec za koji nije podnio zahtjev za isplatu korisniku neće isplatiti naknada za troškove stanovanja.

Troškovi telefona, TV pristojbe, pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada ne smatraju se troškovima stanovanja.

Isplata mjesečne naknade za troškove stanovanja vršiti će se izravno davateljima usluga na ime i za račun korisnika, a troškovi za ogrjev na tekući ili žiro račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Traženu dokumentaciju sa popunjenim zahtjevom za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja potrebno je dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 07:30-15:30 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, ili na web stranici Općine Lobor.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor na tel: 049/430-531 ili osobnim dolaskom radnim danom Općine Lobor od 07:30-15:30 sati.

Obrazac-Zahtjev-za-priznavanje-prava-na-naknadu-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Mjesečni-zahtjev-za-isplatu-naknade-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Izjava-o-načinu-grijanja-na-drva-

Načelnica

Ljubica Jembrih