Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Plana Proračuna za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lobor za 2022.godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika
srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2022/2023.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Lobor za školsku godinu 2022/2023.
Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka vršit će se za razdoblje od 05.09.2022.-21.06.2023. godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:
– da učenik ima prebivalište na području općine Lobor i
– da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Lobor na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Općina Lobor sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 250,00 kn mjesečno.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelji učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor osobno ili poštom na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor
Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 30.09.2022. godine.

Članak 5.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
– potvrda o upisu u srednju školu,
– preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
– izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
– uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika,
– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
– preslika kartice žiro računa sa podatkom o IBAN broju.

Članak 6.

Isplata subvencije troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, koji zadovoljavaju uvijete iz ove Odluke, izvršit će se na žiro račun učenika.

Članak 7.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učeničkom domu, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 8.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi (osim prava ostvarenog na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18 i 64/20), ne mogu to pravo ostvariti od Općine Lobor.
Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Lobor, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 9.

Zahtjevi koji neće biti podneseni u ostavljenom roku neće se razmatrati.

Članak 10.

Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, osigurana su u Proračunu Općine Lobor za 2022. godinu, na stavci 372294, sufinanciranje učenika u đačkim domovima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lobor, službenoj stranici Općine Lobor www.lobor.hr.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

 

ODLUKA o sufinanciranju troškova u učeničkim domovima

Odluka sufinanciranje učeničkih domova 2022-23

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2022-2023