KLASA: 550-01/14-01/06

URBROJ: 2211/05-01-14-02

Lobor, 17.12.2014. god.

Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13) i članka 31. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 9/13) Općinsko vijeće Općine Lobor na 09. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine, d o n i j e l o je

ODLUKU

O SOCIJALNOJ SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Lobor (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine.

Općinsko vijeće Općine Lobor za svaku kalendarsku godinu donosi Program financiranja potreba socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Program), kojim se utvrđuje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), te prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom.

Članak 4.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavljaju: Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), Socijalno vijeće (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće) i načelnik Općine Lobor (u daljnjem tekstu: načelnik).

Socijalno vijeće ima predsjednika i četiri članova, a imenuje ga Općinsko vijeće Općine Lobor posebnom odlukom.

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 6.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

Članak 8.

Samac je osoba koja živi sama.

Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

Članak 9.

Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.

Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.

Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

Članak 10.

Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva.

Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.

Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Lobor, te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Lobor.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADE IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene ovom Odlukom.

IV. OBLICI NAKNADA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Naknade po ovoj Odluci su:

 1. naknada za troškove stanovanja

 2. jednokratna naknada

 3. naknada za novorođeno dijete

 4. naknada za troškove prijevoza

 5. naknada za školovanje – stipendija

 6. naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću i jaslicama

 7. drugi oblici naknada.

Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu.

Naknade i visina naknada iz stavka 1. točaka 2. do 7. ovog članka ostvarivati će se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.

 1. Naknada za troškove stanovanja

Članak 14.

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade po Rješenju Centra.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, utvrđene prema članku 30. Zakona.

Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada bi se samo na taj način spriječilo odvajanje djece iz obitelji.

Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira se na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu iz stavka 1. ovog članka.

 1. Jednokratna naknada

Članak 15.

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada iz stavka 1. ove Odluke, može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini ne može iznositi više od 500,00 kn za kućanstvo.

Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko iznosa iz stavka 4. ovog članka na prijedlog Socijalnog vijeća, i odluke načelnika u skladu sa osiguranim sredstvima u proračunu Općine.

 1. Naknada za novorođeno dijete

Članak 16.

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Općine pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu Općine.

 1. Naknada za troškove prijevoza

Članak 17.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti redovni učenici osnovne škole i redovni učenici srednje škole koji imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu.

 1. Naknada za školovanje-stipendija

Članak 18.

Pravo na naknadu za školovanje-stipendiju mogu ostvariti redovni učenici srednje škole i redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine, a sukladno Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, te osiguranim sredstvima u Proračunu.

 1. Naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću i jaslicama

Članak 19.

Pravo na naknadu za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću i jaslicama može ostvariti korisnik pod uvjetima i u visini utvrđenim Odlukom o mjerilima za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Lobor, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu.

 1. Drugi oblici naknada

Članak 20.

Na temelju posebnog zaključka načelnika mogu se odobriti i drugi oblici socijalnih naknada u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

V. RAD ZA OPĆE DOBRO

Članak 21.

Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju prava iz ove Odluke, a za koje je Socijalno vijeće odredilo obvezu obavljanja rada za opće dobro, obvezni su se odazvati na rad za opće dobro.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.

Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu naknadu iz socijalne skrbi.

Članak 22.

Centar je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Općina je dužna Centru jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz članka 26. ove Odluke.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 23.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.

Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke.

Članak 24.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).

Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno.

Članak 25.

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel .

Rješenje o pravu na naknadu Jedinstveni upravni odjel donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 26.

Korisnik je obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 27.

Jedinstveni upravni odjel nadzire koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena.

Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 28.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, obvezan je Općini nadoknaditi štetu, ako je:

 • na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

 • ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 16a/05).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

VIJEĆA LOBOR

Mikac Mladen

Dna:

 1. Nadzor zakonitosti,
 2. Uz zapisnik, ovdje
 3. Arhiva, ovdje
 4. Pismohrana, ovdje

There are no comments yet.

Odgovori