Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18) (dalje: Zakon), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenje V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje: Plan), izradili su Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

Poziva za dostavu ponuda za izvršenje radova pojačanog održavanja nerazvrstane ceste Lobor i Završje Loborsko

DOKUMENTACIJA NATJEČAJA ZA POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR (LOBOR, LOBORSKO ZAVRŠJE)

Temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.)

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija za nabavu

Troškovnik za održavanje

Ispravak dokumentacije - Lobor Loborsko Završje

Javna rasprava prijedloga 5. izmjena Prostornog plana Općine Lobor

 1. Sažetak za javnost
 2. Prijedlog plana
 3. 1a. Naselja
 4. 1b. Namjena
 5. 1c. Promet
 6. 2a. Elektroničke komunikacije
 7. 2b. Elektroopskrba
 8. 2c. Vodnogospodarski sustav
 9. 2d. Vodoopskrba
 10. 2e. Odvodnja otpadnih voda
 11. 2f. Plinoopskrba
 12. 3a. Uvjeti korištenja u skladu sa zaštitom prirode i kulturne baštine
 13. 3b. Posebne mjere uređenja i zaštite
 14. 3c. Područja posebnih ograničenja u korištenju
 15. 4A. Građevinska područja naselja
 16. 4B. Građevinska područja naselja
 17. 4C. Građevinska područja naselja
 18. 4D. Građevinska područja naselja
 19. 4E. Građevinska područja naselja
 20. 4F. Građevinska područja naselja
 21. 4G. Građevinska područja naselja