Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Ivančica – Lobor

Dječji vrtić Ivančica – Lobor
Upravno vijeće

Zagrebačka 12a
49253 Lobor

KLASA: 601-02/21-01/01
URBROJ 2211/05-21-01
U Loboru, 21.07.2021. godine

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica – Lobor, Upravno vijeće dječjeg vrtića Ivančica – Lobor, dana 21.07.2021. objavljuje

JAVNI POZIV
za upis djece u Dječji vrtić Ivančica – Lobor
radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

(više…)

Nabava radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2021/2022

KLASA:                602-09/21-01/01

URBROJ:             2211/05-21-03

Lobor,                  15.07.2021. god.                                               

 

P O Z I V

za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-29.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) OIB: 08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2021/2022.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
 3. Ponuda se dostavlja zaključno sa 20.07.2021. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih bilježnica.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, ili osobno u uredu.

 

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Popis radnih bilježnica – O FHK Lobor-ZA NABAVU

OSTALO ZA OPĆINU-21-22-ZA NABAVU

POZIV na 2. sjednicu vijeća-30.06.2021.

P O Z I V
ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

2. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 30.06.2021. godine (srijeda) u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

POZIV-2. sjednica vijeća

POPIS 21, Javni poziv zainteresiranim kandidatima za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV
zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.
Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa koja će se provoditi od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-Građani.
Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad, tijekom trajanja Popisa s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.
Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora..

Javni poziv_Popis 2021

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),

                                                                          S A Z I V A M

                          Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Lobor za

                                                      svibnja 2021. godine (subota)

                                                                s početkom u 13,00 sati

koja će se održati u Društvenom domu u Loboru, Trg svete Ane 30, Lobor

 

te predlažem sljedeći

                                                 DNEVNI RED

 • utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor Mandatne komisije,
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
 • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
 • svečana prisega članova Općinskog vijeća,
 1. Izbor Komisije za izbor i imenovanje,
 2. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća,
 3. Izbor Komisije za statutarno pravna pitanja,
 4. Izbor Komisije za financije i proračun,
 5. Slobodna riječ

                                                                         PROČELNICA JUO

                                                                    Ivanka Martinuš, dipl.ing.

POZIV na konstituirajuću sjednicu 29052021

Sanacija modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor-II. poziv za dostavu ponuda

Temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

(KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), objavljuje se

II.  P O Z I V

za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN=4.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) OIB: 08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

e) e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Sanaciji modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
 3. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 3 dana, računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVRŠENJE RADOVA na Sanaciji modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor ”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom ili na drugi dokaziv način, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Dokumentacija-asfaltiranje-24052021-II poziv

TROŠKOVNIK_LOBOR_ceste 202 -bez cijena-II poziv