Natječaj potpora poljoprivredi

Na temelju članka 9. Pravilnika za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2017. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 00/17), te članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13), općinska načelnica raspisuje NATJEČAJ

Akcija darivanja krvi

Poštovani suradnici, članovi, prijatelji Crvenog križa,

Šaljemo Vam današnje pismo kako bismo Vas potakli da se odazovete organiziranim akcijama darivanja krvi koje pripremamo za sam početak listopada mjeseca:

2. listopad – ponedjeljak – KONJŠČINA
Srednja škola 9-17 sati

3. listopad – utorak – ZLATAR
Srednja škola 9-17 sati

4. listopad – srijeda –  ZLATAR BISTRICA
Ambulanta 10-18 sati

Molimo Vas da odaberete termin i priključite nam se u najvećoj humanoj zadaći ovog listopada, dobrovoljnom darivanju krvi.

Svatko sam odlučuje pomoći, potpuno u skladu sa svojim uvjerenjima, stavovima, međutim i dalje računamo na ljudskost, nebrojeno puta potvrđenu.

Oduvijek je tako bilo u našem Zagorju. Našlo se vremena, našlo se želje, našlo se načina. Nitko od nas nije bio imun na patnje čovjeka i obitelji, ma koje one bile. Najmanje na patnje djece.

Ovdje kalkulacija nema, nema ni materijalnih nadoknada. Vaše odricanje i donacija krvi predstavljaju sada najviši čin plemenitosti, snage i vjere čovjeka prema čovjeku.

Ukoliko ste se prepoznali u ovim rečenicama, dobro ste nam došli, a Vaše srce neće biti iznevjereno. Bit će puno i potpuno.

Srdačno Vas pozdravljamo iz našeg ureda Crvenog križa. Dobro ste nam uvijek došli.

Rukovodstvo CRVENOG KRIŽA, volonteri, članovi, zaposlenici i predsjednik:

Srećko Curiš, dr.med., v.r.

Obavijest za zlatnu žuticu te financiranje krčenja i podizanja novog nasad kroz Operaciju 5.2.1.

Zbog štete koje je zlatna žutica vinove loze prouzročila u vinogradima diljem zemlje te zbog opasnosti od daljeg širenja te bolesti u nezaražena područja, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze za 2017. godinu.

Do sredine rujna u 16 županija stručnjaci Zavoda za zaštitu bilje pregledali su ukupno 245,50 hektara poljoprivrednog zemljišta, uzeli su 180 uzoraka te postavili 306 mamaca/klopki za praćenje američkog cvrčka koji prenosi zlatnu žuticu.

Prema podacima o rezultatima laboratorijskih analiza uzetih uzoraka pozitivni nalazi su potvrđeni u Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj, Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj, Zagrebačkoj i Istarskoj županiji. U postupku je utvrđivanje stupnja zaraženosti vinograda na temelju kojega će se donijeti rješenja o djelomičnom ili potpunom krčenju vinograda. Za sada je donijeta djelomična procjena u Istarskoj županiji gdje će na temelju iste biti izdana rješenja za krčenje 11,3 ha zaraženih vinograda.

Svim vinogradarima koji će dobiti rješenje o potpunom krčenju vinograda, Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo mogućnost javljanja na natječaj za operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja RH, koji će biti raspisan od 2. listopada do 1. prosinca 2017. EU novcem u okviru navedene operacije omogućava se potpora za krčenje zaraženih vinograda te podizanje novih nasada vinograda.

Sve fitosanitarne mjere za sprječavanje širenja zlatne žutice su propisane „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO” („Narodne novine“ br. 46/17). Podsjetimo, zlatna žutica vinove loze – fitoplazma Flavescence dorée (FD) svakako je najopasnija bolest vinove loze u Europi, ne samo fitoplazmatska, nego bolest uopće. U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi i ubrzo poprima razmjere epidemije te pričinjava velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Prva pojava zlatne žutice vinove loze potvrđena je 2009. godine u Hrvatskoj.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: http://www.mps.hr/hr/novosti/krcenje-vinograda-zarazenih-zlatnom-zuticom-i-podizanje-novih-nasada-moze-se-financirati-eu-sredstvima

 

Polugodišnji obračun izvršenja Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu

KLASA: 400-04/17-01/02
URBROJ: 2211/05-01-17-02
Lobor, 05.09.2017. god.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15) i članka 49. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske Županije broj 07/13), Općinsko vijeće Lobor na svojoj 03. sjednici održanoj 05. rujna 2017. g., usvojilo je slijedeći

POLUGODIŠNJI OBRAČUN

izvršenja Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Lobor za razdbolje 01.01. do 30.06.2017. godine ostvaren je u slijedećim iznosima:

PRIHODI I PRIMICI

3.243.223,09 kn

RASHODI I IZDACI

3.095.784,46 kn

VIŠAK PRIHODA

147.438,63 kn

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi proračuna po iznosima i vrstama, te izdaci po namjenama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka proračuna, a su izvršeni, kako slijedi:

Članak 4.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” , na službenoj stranici i oglasnoj ploći Općine Lobor.

P R E D S J E D N I K

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Martinuš, mag. ing. agr.

Dokumenti polugodišnjeg obračuna izvršenja proračuna u .zip formatu 30.06.2017.

Preuzmi dokumetaciju

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A L O B O R
Jedinstveni upravni odjel
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

Lobor, 30.08.2017. god.

MJEŠTANI OPĆINE LOBOR
-obavijest-

Obavještavaju se mještani Općine Lobor da će se od 04. rujna. 2017. godine na području Općine Lobor provoditi sustavna deratizacija svih domaćinstava, vodotoka potoka te javnih površina.
Deratizacija se provodi u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti koje se sa štakora i miševa prenosi na ljude i domače životinje.
Akciju deratizacije financira općina Lobor, a provodit će je stručni suradnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica pa se mještani mole za suradnju kako bi akcija bila što uspješnija.

REFERENTA ZA KOMUNALNO
REDARSTVO
Igor Krajnik

Dostaviti:
1. Radi Zlatar
2. Službena stranica Općine
3. Oglasna ploča, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

Poziv za 03. sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2211/05-01-17-01

Lobor, 28.08.2017. god.

P O Z I V
ZA 03. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije” br. 07/13) sazivam

03. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 05.09.2017. godine (UTORAK) u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma u Loboru, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

l. Donošenje Odluke o izmjeni člana Općinskog vijeća,
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
3. Izbor Komisije za financije i proračun,
4. Zamjena člana Komisije za statutarno pravna pitanja,
5. Prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o Izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2017.,
6. Donošenje Odluke o I. izmjeni plana proračuna za 2017. godinu,
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka.
8. Donošenje Odluke o mjerama za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor,
9. Donošenje Odluke o osnivanju Komisije za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu,
10, Donošenje Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća,
11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu Steta od elementarnih nepogoda,
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nogometno igrali$te,
13. Donošenje Odluke o otkupnoj cijeni gratlevinskog zemlji5ta kod Buntaka,
14. Izvješće o radu Općinske načelnice,
15. Financijsko izvješće JANINO 2017,
16. Izvješće o imenovanju predstavnika u Shupštinu društva Zagorski vodovod,
17. Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnice koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
18. Razno, slobodna riječi, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:
Ivanka Martinuš, dipl.ing

PREDSJEDNIK:
Mirko Martinuš, mag.ing.agr

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za šk.god.2017-18

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13), Plana Proračuna za 2017.  godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 40/16) i Odluke o socijalnoj skrbi (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 33a/14), načelnica dana 13 .07 .2017, godine donosi

ODLUKU

Donosi se Odluka kojom se određuje sufinanciranje nabave školskih udžbenika za školsku godinu 2017/2018.

Na linkovima ispod nalaze se informacije i obrasci vezano uz sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osnovnih škola:

Odluka sufinanciranja školskih udžbenika za šk.god 2017/2018

Zahtjev za nabavu udžbenika i radnih bilježnica 2017

Načelnica općine Lobor

Ljubica Jembrih

Janine 2017 – program

JANINE 2017

23.07.2017 LoborFest (13:00-21:30)

 • Fiškali
 • Štimung
 • Kajtoneri
 • Foršus
 • Zvuci zagorja
 • Trio fantastik
 • Auzwinkl muzikanti
 • Dravski muzikanti
 • Jauntal Quintett
 • Ansambl Juhej
 • Ansambl Upanje
 • Trio Utrip
 • Ansambl Jasmin

 

I ove godine za župni blagdan sv.Ane imat ćemo trodnevnu duhovnu pripremu.

23.07.2017 sveta misa 18:00 sati
– Na prvi dan trodnevnice biti će proslava obljetnice brakova bračnih parova koji slave ove godine (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60…)

24.07.2017 sveta misa 19:00 sati

25.07.2017 sveta misa 19:00 sati
– Koncert dječjeg župnog zbora Sveta Ana u 20:00 sati

26.07.2017

Udruga žena Lobor

Janinska gibanica
Oroslavski vez-predsjednica Andrijana Gredičak
Udruga žena Bedekovčina
KUD Belec-izložba ručnih radova
Mimohod Udruga 10:30
Sveta misa 11:00
Svečana sjednica 13:30
Janinski sejem i predstavljanje Udruga
Svečani ručak 14:30

27.07.2017

Dan za djecu i mlade-17:00-21:00 Lovački dom

-Pokazna vježba DVD Lobor
-Dramska sekcija Kud-a Lobor- predstava Šumski jelovnik

HPD Pusti Lobor-Orijentacija u prirodi
-Čvorologija

Edukativne i kreativne radionice

-glazbena radionica- Ivana Erjavec Šeremet
-radionica njemačkog jezika-Ana Rihtarić
-likovna radionica- Lea Ivanuš
-radionica klinča- krep papir
-kreativna radionica –Udruga Sveta Ana

Sportske igre

Dečki z bregov – 20:00
Miroslav Škoro – 22:00

28.07.2017

FAKL-
Dramska udruga Kaj Grdenci izvodi predstavu „Penzija“
Dramska sekcija KUD-a Lobor s predstavom „Pošteni lopov“ 19:00-20:30

Udruga vinara i vinogradara Kliet Dodjela priznanja Vinarijada 20h-21.30 h šator

Fiškali – 20:00 – šator

29.07.2017

ŠRD „Pastrva“ Lobor
Memorijal „Vladimir Sokolić“-ribičko natjecanje lov ribe udicom na plovak povodom dana Općine i župe Lobor –Ribička Hiža bajer, šator Lobor 14:00 -21:00

Izložba slika – Udruga LED
Sjećanje na rudarski kraj- Društveni dom Stari Golubovec 16:00-18:00

Večer folklora 19:00-21:00-šator

KUD Lobor i gosti
KUD Novi Golubovec
KUD Laz
KUD Meteor, Hrašćina
KUD Zvonko Ban, Jarmina

Barabe – 20:00

30.07.2017

Uduga Viteško Društvo Svetog Križa
Gromovi Zazidja (kuburaške udruge) – Streljana -1800-19:00
Večer uz tamburicu (tamburaški orkestri i sastavi) –šator 19:00-20:00 sati
Viteški bal (plesne skupine)-šator 20:00-21:00

Zvuci zagorja – 21:00