Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

UDRUGAMA
-potpisnicama ugovora-

Predmet: Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu
                    iz proračuna Općine Lobor
                     – traži se

Poštovani,

Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.
Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 04.02.2022. godine, na adresu:

– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisane liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr. ), dostavljate također uz izvješće.
Molimo da u izvješće upišete sve troškove koji su napravljeni tijekom provođenja projekta, sukladno specifikaciji troškova koja je sastavni dio Ugovora. Svaki trošak mora biti opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Svaki račun mora jasno biti označen odgovarajućim rednim brojem od jedan nadalje. Pripadajuća dokumentacija (preslika izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun.

                    S poštovanjem,

                                                                                                                                           NAČELNICA
                                                                                                                                        OPĆINE LOBOR
                                                                                                                                        Ljubica Jembrih

Dostava izvješća-dopis

Financijsko izvješće za 2021

OBRAZAC-opisno izvješće za 2021

 

 

Provedbeni program Općine Lobor za razdoblje 2022.-2025

Predgovor

 

Poštovane mještanke i mještani,

pred Vama je novi akt strateškog planiranja razvoja Općine Lobor za naredne četiri godine. Provedbeni program predstavlja alat kojim će Općina Lobor provesti prioritete koje smo si zadali u razdoblju koje je pred nama.

Općinu Lobor zamislili smo kao općinu koja zajedništvom gradi bolje društvo, kvalitetnije mjesto za suživot, rad i obrazovanje za sve mještane, svih dobnih skupina. Naša Općina obiluje brojnim prirodnim bogatstvima iz kojih proizlaze golemi potencijali za razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Poboljšanje životnih uvjeta i oživljavanje našeg kraja postići ćemo udruživanjem snaga i znanja kako bismo se učvrstili kao zajednica koja osigurava budućnost mladima, koja štiti i brine o pravima osoba s invaliditetom, koja s  posebnom pažnjom brine o osiguravanju dostojanstvene starosti i skrbi osoba treće životne dobi. Ljepši i za život ugodniji Lobor kroz zajednički rad, znanje i iskustvo naš je cilj.

U razdoblju koje je pred nama Općina Lobor odredila je prioritete razvoja kojima je cilj iskorištavanje neostvarenih potencijala Općine. Razvoj naselja kroz rekonstrukciju, uređenje i modernizaciju infrastrukture značajne za društveni i poslovni život mještana, razvoj poljoprivrede i poticanje obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, razvoj poduzetništva, jačanje civilnog društva kroz udruge, briga o djeci i mladima, briga za mještane treće životne dobi, razvoj turizma i ostvarivanje turističkih potencijala te transparentna općina uz veću dostupnost općinske uprave kao usluge građanima predstavljaju područja na kojima će se u narednom razdoblju temeljiti razvoj naše male zajednice.

U okviru svog djelokruga voditi ćemo se provjerenim praksama uz stalno učenje, unaprjeđivanje i bolje korištenje dostupnih izvora financiranja. Općina Lobor zajedničkim snagama može napraviti iskorake tamo gdje je potrebno kako bismo unaprijedili živote svih stanovnika i osigurali napredak čitave naše male zajednice. Lobor će postati mjesto u kojem mladi imaju budućnost, stariji dostojanstvenu starost i skrb, mjesto novih radnih mjesta koje potiče razvoj poduzetništva, poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te razvija društvene i turističke sadržaje. Zajedništvom za Lobor postati ćemo mjesto prepoznato i poželjno za život ali i doseljavanje.

 Načelnica Ljubica Jembrih

 

Sadržaj
Predgovor 1
1. Uvod (djelokrug, vizija i misija) 2
1.1. Djelokrug 3
1.2. Vizija i misija 5
2. Opis izazova i razvojnih potreba 7
2.1. Geografska obilježja 7
2.2. Demografska obilježja 8
2.3. Društvene djelatnosti 10
2.3.1. Odgoj i obrazovanje 10
2.3.2. Zdravstvo i socijalna skrb 11
2.3.3. Kultura, sport i civilno društvo 12
2.4. Gospodarstvo 12
2.4.1. Poslovni subjekti 12
2.4.2. Poljoprivreda 12
2.4.3. Turizam 14
2.5. Infrastruktura 15
2.5.1. Prometna infrastruktura 15
2.5.2. Telekomunikacijska infrastruktura 16
2.5.3. Opskrba električnom energijom 16
2.5.4. Opskrba plinom 16
2.5.5. Vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 16
2.5.6. Gospodarenje otpadom 16
2.5.7. Poslovna infrastruktura 16
2.5.8. Društvena infrastruktura 17
2.6. Upravljanje razvojem 17
2.7. Zaključak analize 18
3. Prioriteti razvoja 21
4. Mjere razvoja 25
5. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata 40
6. Okvir za praćenje i izvještavanje 45
7. Prilozi 46

Provedbeni program Općine Lobor

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Lobor (Upute v 1.1

 

NACRT Odluke o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor

NACRT ODLUKE

Na temelju članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR na 00. sjednici održanoj 00. ________ 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O MJERAMA, KRITERIJIMA I POSTUPCIMA
ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG
PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

1. CILJ ODLUKE

                                                                                Članak 1.
Ovom se Odlukom u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Općine Lobor, uređuju mjere, kriteriji i postupci za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Općine Lobor.

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

                                                                              Članak 2.
Korisnici mjera iz ove Odluke su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.
Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:
Mladom obitelji smatra se podnositelj zahtjeva zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim partnerom i djecom, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera nije stariji od 40 godina na dan raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom rekonstrukcijom vlastitog stambenog objekta.
Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelj.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj.
Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.
Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje
najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka.

                                                                           Članak 3.
Prihvatljivi korisnici mjera iz ove Odluke su fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske kao i strani državljani i osobe bez državljanstva te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Lobor s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja kupnjom stana ili obiteljske kuće odnosno gradnjom i rekonstrukcijom obiteljske kuće na području Općine Lobor.
Samci nisu prihvatljivi korisnici mjera iz ove Odluke.
3. MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

                                                                            Članak 4.
Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor su:
Mjera 1. – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće na području Općine Lobor,
Mjera 2. – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana na području Općini Lobor,
Mjera 3. – Sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor na području Općine Lobor.
Mjera 4. – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor na području Općine Lobor…….

 

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja

Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja

NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga).

Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

Ovom Odlukom propisuju se:

 1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja;
 2. kategorije korisnika javne usluge;
 3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada;
 4. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima;
 5. područja pružanja javne usluge;
 6. popis reciklažnih dvorišta na području Općine Lobor i način njihovog korištenja;
 7. način pružanja javne usluge: odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge; odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika; odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge; način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima;
 8. odredbe o korištenju javnih površina za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta;
 9. obveze davatelja javne usluge;
 10. obveze korisnika javne usluge;
 11. odredbe o informiranju korisnika javne usluge o načinu djelovanja sustava gospodarenja otpadom
 12. odredbe o prikupljanju i pohrani podataka te prihvatljivim dokazima izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika javne usluge;
 13. odredbe o načinu sklapanja i provedbe ugovora o javnoj usluzi (u daljnjem tekstu: Ugovor);
 14. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarne nepogode, katastrofe i slično;
 15. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada i prigovora na račun za javnu uslugu;
 16. iznos cijene minimalne javne usluge, s obrazloženjem načina na koji je određen, kao i iznos naknada koje se naplaćuju u sklopu naplate cijene minimalne javne usluge;
 17. odredbe o utvrđivanju kriterija za umanjenje cijene javne usluge;
 18. odredbe o kriterijima za određivanje korisnika javne usluge u čije ime Općina Lobor preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge;
 19. posebna naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Lobor,
 20. odredbe o ugovornoj kazni;

opći uvjeti ugovora s korisnicima (u daljnjem tekstu: Ugovor).

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Odluka o o načinu pružanja javne usluge sakupljanja

Odluka o načinu pružanja javne usluge-novo-NACRT

OBAVIJEST O PREKIDU NAPAJANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE-PETROVA GORA

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija Vašeg mjernog mjesta:

0301217780, PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA 0300032285, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

 

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:

dana 15.12.2021

u vremenu  09:30 do 14:00

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.

POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA-JAVNI POZIV

KLASA:          320-01/21-01/07

URBROJ:        2211/05-03-21-01

Lobor,            02.12.2021. god.

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13 i 11/18), te Plana proračuna za 2021. godinu, načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za pomoć u poljoprivredi Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Lobor za 2021. godinu.

Obrazac zahtjeva za pomoć može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, gdje se isti i predaje najkasnije do 31.12.2021. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za 2021. godinu.

Sredstva za pomoć u poljoprivredi planirana su Planom Proračuna za 2021. godinu, na kontu pomoć obiteljima u poljoprivredi, broj 372122, u iznosu od 55.650,10 kuna.

Za sva pitanja vezana za javni poziv možete se obratiti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, e-mail-om: opcina@lobor.hr, telefonom na broj 049/430-531.

N A Č E L N I C A

OPĆINE   L O B O R

Ljubica Jembrih

 

JAVNI POZIV-POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

Zahtjev za pomoć u poljoprivredi

Obavijest o zatvaranju natječaja 2021

Obavijest-rezultati analize vode iz lokalnog vodovoda

REZULTATI ANALIZE VODE IZ LOKALNIH VODOVODA

                Ovim putem obavještavamo sve korisnike lokalnog vodovoda Petrova Gora-Bužići-Kralji, sa područja Općine Lobor, kako je od strane Zavoda za javno zdravstvo KZŽ dostavljeno Izvješće vezano uz rezultate analize vode iz lokalnih vodovoda koji se nalaze na području Vodovodni odbor Petrova Gora – Bužići-Kralji. Sukladno dobivenim rezultatima, voda iz navedenih vodovoda nije u skladu sa propisanim parametrima te je istu potrebno prokuhati prije same upotrebe.

                                                                                                                                              Općina Lobor

Rezultati o uzorku vode – 28102021

REZULTATI ANALIZE VODE IZ LOKALNIH VODOVODA

 

Javni poziv Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Javni poziv Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije za iskaz interesa osoba pogođenih potresom za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije označenih zelenom oznakom U1 (uporabljivo bez ograničenja) i U2 (uporabljivo s preporukom) (KLASA: 360-01/21-01/552, URBROJ: 536-21-1 od 25.10.2021. godine).

Javni poziv možete preuzeti na linku:

https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost 

Javni poziv za iskaz interesa