Strategija zelene urbane obnove – anketa

Općina Lobor u postupku je izrade Strategija zelene urbane obnove.

Kako bi dobili što bolje podatke za izradu Strategije molimo Vas da odvojite 5 minuta i popunite anketu na sljedećem linku: 

Link na anketu jest:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUEFNo89toRbxGMYTTQwUiqZniEgf5kULmphx0KHIODq311g/viewform?usp=sf_link

Molimo Vas da ispunite anketu najkasnije do 23.06.2023. godine.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati.

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA O RECIKLIRANJU

POZIV MJEŠTANIMA OPĆINE LOBOR

 Poštovani,

vezano za provedbu Ugovora o neposrednom  sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, organiziraju se radionice o recikliranju.

Radionice će se održavati u niže navedenim terminima u Kulturnom centru Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor:

 • 22. svibnja 2023. godine
 1. radionica u 15:00 sati
 2. radionica u 16:00 sati
 3. radionica u 17:00 sati
 • 23. svibnja 2023. godine
 1. radionica u 15:00 sati
 2. radionica u 16:00 sati

 

Ovim putem Vas pozivamo na sudjelovanje na radionicama.

Poziv mještanima Općine Lobor za iskaz interesa

Poziv mještanima Općine Lobor za iskaz interesa

Molimo mještane općine Lobor ukoliko udovoljavaju uvjetima iz Poziva da se javne u Općinu Lobor, kako bi Općina mogla na vrijeme prijaviti na pilot projekt i osigurati sredstva za mlade

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Poziv je objavljen do iskorištenja sredstva, dakle riječ je o „najbržem prstu“.

Sažetak poziva je u nastavku:

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju:

 • Mlade obitelji i mlade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
 • Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja). Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave ovog Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine.
  Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana.

Mladima u smislu ovog Poziva smatraju se:
državljani Republike Hrvatske

 • mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave
 • zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • koji nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske
 • oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH
 • bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i
ispunjava sljedeće uvjete:

 • roditelj je državljanin Republike Hrvatske
 • roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

FINANCIRANJE

Obzirom na mogućnost korištenja sredstava Središnjeg državnog ureda, sredstva sufinanciranja mogu se koristiti samo u 2023. godini. Prijavitelj je dužan provesti javni poziv mladim obiteljima i mladima za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja sukladno odredbama ovog Poziva do 31. listopada 2023. godine. Rok za dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava Središnjem državnom uredu je najkasnije 15. studenoga 2023. godine.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440,00 EUR (146.470,68 kuna) za najviše 10 korisnika.

 • Financijska potpora po korisniku iznosi:
  Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno
  Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno

Više o natječaju dostupno na poveznici.

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor 49253, podnesu zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja.

Odredbama novog Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22) regulirano je ostvarivanje prava na troškove stanovanja i to:

 • pravo na naknadu za ogrjev koja se isplaćuje u srazmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja,
 • troškovi stanovanja isplaćuju se mjesečno na temelju priloženih računa,
 • troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

U skladu sa novim zakonskim odredbama korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice za sve članove kućanstva, odnosno presliku dozvole boravka (za stranca),
 • presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (NOVO),
 • izjavu da se grije na drva,
 • presliku kartice tekućeg ili žiro računa ili potvrdu banke o IBAN-u,
 • dokaze u vezi stanovanja,
 • uplatnicu/račun za podmirenje režijskih troškova,

Korisnik je obavezan svaki mjesec dostaviti mjesečni zahtjev za isplatu naknade troškova stanovanja u kojem je dužan specificirati troškove stanovanja čije podmirenje traži u tom mjesecu te priložiti račune. Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja podnosi se na propisanom obrascu, te se za mjesec za koji nije podnio zahtjev za isplatu korisniku neće isplatiti naknada za troškove stanovanja.

Troškovi telefona, TV pristojbe, pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada ne smatraju se troškovima stanovanja.

Isplata mjesečne naknade za troškove stanovanja vršiti će se izravno davateljima usluga na ime i za račun korisnika, a troškovi za ogrjev na tekući ili žiro račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Traženu dokumentaciju sa popunjenim zahtjevom za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja potrebno je dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 07:30-15:30 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, ili na web stranici Općine Lobor.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor na tel: 049/430-531 ili osobnim dolaskom radnim danom Općine Lobor od 07:30-15:30 sati.

Obrazac-Zahtjev-za-priznavanje-prava-na-naknadu-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Mjesečni-zahtjev-za-isplatu-naknade-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Izjava-o-načinu-grijanja-na-drva-

Načelnica

Ljubica Jembrih

 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor

Na temelju članka 19. stavka 1. i 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor
REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice do povratka odsutne službenice na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
– srednja stručna sprema društvene struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08., 69/17.) na oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
U upravnim tijelima Općine Lobor nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11).
U službu se prima uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, sukladno članku 28. stavak 6. ZSN-a.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u zakonskom roku.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
4. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN, (izjavu nije potrebno ovjeravati)
5. uvjerenje o nekažnjavanju – izvornik, ne starije od 6 mjeseci
6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
7. a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim isprave pod točkom 5..
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedene stručne spreme i struke.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Lobor, www.lobor.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Lobor objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Pisane prijave na oglas, s obveznim prilozima podnose se na adresu:
Općina Lobor,
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel,
Trg svete Ane 26, Lobor,
s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
referenta za opće poslove”
u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas i o istome će biti obaviještene pisanim putem.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa.

P R O Č E L N I C A

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINE LOBOR

Ivanka Martinuš, dipl. ing.

Oglas prijam-referent za opće poslove_052023

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru

OBAVIJEST O DERATIZACIJI NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

OBAVIJEST O SUZBIJANJU ŠTETNIH GLODAVACA

Djelatnici ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službe provest će pregled domaćinstva i prema utvrđenoj potrebi suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa).

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca i/ili nekemijskih sredstava na sva mjesta gdje se najčešće pojavljuju štetni glodavaci (gospodarske zgrade, dvorište, podrum, kanalizacijski revizijski otvor i tavan).

Ako u ili oko svojih objekata primijetite štetne glodavace ili njihove tragove molimo Vas da odmah nazovete ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službu na telefon 0992618729 ili 0912300599 radnim danom od 08 do 15 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka: 1. surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce 2. iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane 3. onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace 4. zabranjuje se dirati ili premiještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVIT ĆE SE OD 24. TRAVNJA 2023. DO 03. SVIBNJA 2023. OD 08 DO 15 SATI.

Napomena: troškove provedbe deratizacije snosi Općina Lobor.

Obavijest o provođenju sustavne deratizacije-2023

Operativni plan sustavne deratizacije Lobor-2023

Obavijest deratizacija 2023