Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 28/13), te plana proračuna za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 52/20, 11/21, 30/21 i 35/21), načelnica općine Lobor raspisuje:

NATJEČAJ
ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2021/2022, i to:
• deset (10) učeničkih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 350,00 kn
• deset (10) studentskih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 500,00 kn,

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti na višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Lobor, a ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi.
Na raspisan natječaj zainteresirani kandidati podnose Zahtjev na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, a rok za podnošenje zahtjeva je 02.11.2021. god.
U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, osobno ili putem pošte.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
       a) potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2021/2022,
       b) presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
       c) izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
       d) potvrdu o primanjima u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva ili potvrdu Porezne uprave o prihodima članova kućanstva,
       e) presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu nadležne Policijske postaje, učenika/studenta,
       f) ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog kućanstva prema kriterijima, u skladu s Pravilnikom (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o članovima zajedničkog kućanstva koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obiteljskom kućanstvu, dijete hrvatskog branitelja),
       g) izjava o istinitosti i točnost podataka, te zaštiti osobnih podataka,
       h) dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima,
Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava Povjerenstvo za natječaje na temelju kriterija iz Pravilnika. Povjerenstvo posebno sastavlja listu za učeničke, a posebno za studentske stipendije.
Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Lobor u roku od 15 dana.
Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama Pravilnika stekli pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Članak 3.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:
        – ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je odobrena stipendija
        – ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja
        – ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme trajanja školske/akademske godine.
Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju:
        – ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena
        – ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu
Svi uvjeti i međusobna prava i obaveze između korisnika stipendije i Općine Lobor regulirat će se ugovorom.

natječaj stipendije 2021

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 2021-2022

OBRAZAC 1-ZAHTJEV-za-stipendiju-2021-2022

OBRAZAC 2-IZJAVA o zajedničkom kućanstvu

OBRAZAC 3-IZJAVA o prihodima

OBRAZAC 4-IZJAVA o točnosti podataka

Zaključak o broju i visini stipendija

PRAVILNIK stipendije 2013

RANG LISTA-STUDENTSKE STIPENDIJE 2021-2022

RANG LISTA-UČENIČKE STIPENDIJE 2021-2022