KLASA: 602-01/20-01/03

URBROJ: 2211/05-03-20-03

Lobor, 29.07.2020. god.

P O Z I V

za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=20/20.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg
svete Ane 26

c) OIB:
08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj
telefaksa: 049/430-090,

e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih
bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2020/2021.

2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za
popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa
radnih bilježnica i radnog materijala.

3. Ponuda se dostavlja u roku od 5 dana, odnosno zaključno sa 03.08.2020.
godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u
popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio
dokumentacije za nabavu.

5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26,
Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU
RADNIH BILJEŽNICA”.

7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće
se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom
“zakašnjela ponuda”.

8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se
dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.

9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.

10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na
poništenje predmetnog nadmetanja.

11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih
bilježnica.

12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu
ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na
adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090,
ili osobno u uredu.

Dokumentacija-radne biljenica i radni materijal – II dio

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZBIRNI-OPINA-O LOBOR-za objavu

Dokumentacija-radne biljenica i radni materijal – II dio

Radne biljenice – OPINA I KZ-za objavu