KLASA: 363-02/15-01/05
URBROJ: 2211/05-03-15-02
Lobor, 21.05.2015. god.
Na temelju članka 10. Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 06/10), načelnik objavljuje

O D L U K U
o objavi prikupljanja ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-KG=01-07/2015.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) Telefonski broj: 049/430-531, broj telefaksa:049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr

Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta.

 1. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnik poslova.
 2. Ponuda se dostavlja u roku od 15 dana, računajući od dana objave ovog poziva, odnosno zaključno sa 05.06.2015., bez obzira na način dostave.
 3. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 4. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 5. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA”.
 6. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 7. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 8. Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 9. Natječaj se provodi za razdoblje od četiri godine.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo ugovaranja pojedinih predmetnih grupa i stavki radova s više ponuditelja, odnosno ponuditelji nisu obvezni ponuditi sve grupe (stavke) radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor od 08,00 do 15,00 sati, na adresi Trg sv. Ane 26, Lobor, putem e-maila:  opcina@lobor.hr, telefona: 049/430 531, fax: 049/430 090, ili osobno u uredu.

N A Č E L N I K
OPĆINE L O B O R
Božidar Markuš

PRILOG: 

Natječaj za dulje razdoblje 2015.