Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18) (dalje: Zakon), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenje V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje: Plan), izradili su Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi