Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI
Općina Lobor
Trg sv. Ane 26, 49253 Lobor
Broj telefona: (+385 49) 430 531 Broj telefaxa: (+385 49) 430 090
E-mail: opcina@lobor.hr Web adresa: www.lobor.hr

Službenik za informiranje:
Ime i prezime Ljubica Jembrih
E-mail: ljubica.jembrih@lobor.hr Telefon: (+385 49) 430 531
Datum početka: 17.01.2018. 08:49 Datum završetka: 17.01.2018. 11:31 (93.140.53.22)

Godišnje izvješće.pdf

Godišnje izvješće.csv