Na temelju članka 107. stavka 3, Zakona o cestama (“Narodne novine”, br. B4lll,22l13 i 54113), članka 48, Statuta općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13),
Općinsko vijećeopiineLobor na svojoj l5. sjednici održanoj dana 14. ožujka 20l6, godine donijelo je dopunu

ODLUKE
o nerazvrstanim cestama na području Općine Lobor

Članak 1.

Dopunjuje se Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 06/15) sa Popisom dionica nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor koji je sastavni dio Odluke.

Dopuna Odluke o cestama