Proračun u malom za građane

KLASA: 400-06/19-01/01
URBROJ: 2211/05-19-03-01
LOBOR, 17.10.2019. god.

Poštovani sumještani Općine Lobor,

Kako bismo Vas informirali, te pružili jednostavniju sliku svega onoga što je zapravo Proračun, od čega se sastoji i što se iz njega sve financira pripremili smo ovaj osvrt, s ciljem da budemo što otvoreniji za sve Vas, te zbog same transparentnosti i dostupnosti podataka dajemo Vam na uvid sljedeće dokumente:

Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade

Na temelju članka 98. i članka 129. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Lobor dinijelo je odluku o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade.

DOKUMENTACIJA

  1. Odluka o komunalnoj naknadi
  2. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  3. Odluka o vrijednosti boda – obrazloženje
  4. Obrazac za savjetovanje o bodu i komunalnoj naknadi – 1
  5. Obrazac za savjetovanje o bodu i komunalnoj naknadi