NACRT-Odluke o socijalnoj skrbi-javno savjetovanje

Općina Lobor otvara savjetovanje sa javnošću na NACRT

Odluke o socijalnoj skrbi

Početak savjetovanja: 09.03.2023.

Završetak savjetovanja: 16.03.2023.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 16.03.2023. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

 

Odluka o socijalnoj skrbi 2023-nacrt

OBRAZAC-SAVJETOVANJE-Odluka o socijalnoj skrbi

NACRT-Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Lobor

Općina Lobor otvara savjetovanje sa javnošću na NACRT

Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Lobor

Početak savjetovanja: 17.02.2023.

Završetak savjetovanja: 03.03.2023.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 03.03.2023. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OBRAZAC-SAVJETOVANJE-Odluka agrotehničke mjere

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi 2023-NACRT

NACRT STRATEGIJE TURIZMA OPĆINE LOBOR za razdoblje od 2022. do 2030. godine

Objavljujemo NACRT STRATEGIJE TURIZMA OPĆINE LOBOR za razdoblje od 2022. do 2030. godine.

Početak savjetovanja: 15.11.2022.

Završetak savjetovanja: 14.12.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 14.12.2022. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

Strategija

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Strategija turizma-2022

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA PAMETNE OPĆINE LOBOR za razdoblje do 2026. godine

Objavljujemo NACRT STRATEGIJE RAZVOJA PAMETNE OPĆINE LOBOR za razdoblje do 2026. godine.

Početak savjetovanja: 15.11.2022.

Završetak savjetovanja: 14.12.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 14.12.2022. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OPĆINA LOBOR – STRATEGIJA PAMETNE OPĆINE

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Strategija pametne općine Lobor-2022

NACRT Pravilnika o dodjeli stipendija općine Lobor – savjetovanje s javnošću

Objavljujemo NACRT Pravilnika o dodjeli stipendija općine Lobor.

Početak savjetovanja:  29.07.2022.

Završetak savjetovanja:  22.08.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 22.08.2022. do 12,00 sati 

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Pravilnika stipendije-2022

Nacrt Pravilnika za dodjelu stipendija – Općina Lobor

Izvjestaj o provedenom savjetovanju -Pravilnik stipendije

NACRT Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima općine Lobor-savjetovanje s javnošću

Objavljujemo NACRT Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima općine Lobor.

Početak savjetovanja:  22.07.2022.

Završetak savjetovanja:  22.08.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 22.08.2022. do 12,00 sati 

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

 

Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportašima općine Lobor – nacrt

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Pravilnika sportske stipendije-2022

ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA DR. FRANJE TUĐMANA-PRIJEDLOG

PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR na 00. sjednici održanoj 00.00 0000. godine donijelo je

 

ODLUKU
 
O POSTAVLJANJU SPOMENIKA
DR. 
FRANJE TUĐMANA

 

Članak 1.

Na temelju Odluke o izgradnji i postavljanju spomenika Dr. Franje Tuđmana, Predsjedništva URV. 1. GBR TIGROVI – KZŽ od 03.02.2022. godine, a povodom obilježavanja 100. Obljetnice rođenja Dr.Franje Tuđmana, odobrava se postavljanje spomenika u Centru Lobora, kč.br. 251/2 k.o. Purga.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA LOBOR
Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

OBRAZAC-javno savjetovanje ODLUKA o postavljanju spomenika dr Franje Tumana

NACRT Odluke o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor

NACRT ODLUKE

Na temelju članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR na 00. sjednici održanoj 00. ________ 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O MJERAMA, KRITERIJIMA I POSTUPCIMA
ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG
PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

1. CILJ ODLUKE

                                                                                Članak 1.
Ovom se Odlukom u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Općine Lobor, uređuju mjere, kriteriji i postupci za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Općine Lobor.

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

                                                                              Članak 2.
Korisnici mjera iz ove Odluke su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.
Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:
Mladom obitelji smatra se podnositelj zahtjeva zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim partnerom i djecom, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera nije stariji od 40 godina na dan raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom rekonstrukcijom vlastitog stambenog objekta.
Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelj.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj.
Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.
Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje
najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka.

                                                                           Članak 3.
Prihvatljivi korisnici mjera iz ove Odluke su fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske kao i strani državljani i osobe bez državljanstva te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Lobor s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja kupnjom stana ili obiteljske kuće odnosno gradnjom i rekonstrukcijom obiteljske kuće na području Općine Lobor.
Samci nisu prihvatljivi korisnici mjera iz ove Odluke.
3. MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

                                                                            Članak 4.
Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor su:
Mjera 1. – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće na području Općine Lobor,
Mjera 2. – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana na području Općini Lobor,
Mjera 3. – Sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor na području Općine Lobor.
Mjera 4. – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor na području Općine Lobor…….

 

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja

Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja

NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga).

Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

Ovom Odlukom propisuju se:

 1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja;
 2. kategorije korisnika javne usluge;
 3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada;
 4. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima;
 5. područja pružanja javne usluge;
 6. popis reciklažnih dvorišta na području Općine Lobor i način njihovog korištenja;
 7. način pružanja javne usluge: odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge; odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika; odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge; način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima;
 8. odredbe o korištenju javnih površina za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta;
 9. obveze davatelja javne usluge;
 10. obveze korisnika javne usluge;
 11. odredbe o informiranju korisnika javne usluge o načinu djelovanja sustava gospodarenja otpadom
 12. odredbe o prikupljanju i pohrani podataka te prihvatljivim dokazima izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika javne usluge;
 13. odredbe o načinu sklapanja i provedbe ugovora o javnoj usluzi (u daljnjem tekstu: Ugovor);
 14. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarne nepogode, katastrofe i slično;
 15. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada i prigovora na račun za javnu uslugu;
 16. iznos cijene minimalne javne usluge, s obrazloženjem načina na koji je određen, kao i iznos naknada koje se naplaćuju u sklopu naplate cijene minimalne javne usluge;
 17. odredbe o utvrđivanju kriterija za umanjenje cijene javne usluge;
 18. odredbe o kriterijima za određivanje korisnika javne usluge u čije ime Općina Lobor preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge;
 19. posebna naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Lobor,
 20. odredbe o ugovornoj kazni;

opći uvjeti ugovora s korisnicima (u daljnjem tekstu: Ugovor).

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Odluka o o načinu pružanja javne usluge sakupljanja

Odluka o načinu pružanja javne usluge-novo-NACRT