Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Plana Proračuna za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lobor za 2022.godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), načelnica općine donosi slijedeću

ODLUKU

Članak. 1.

Općina Lobor će u školskoj godini 2022./2023. u vremenskom periodu od 05.09.2022. zaključno sa mjesecom lipnjem 2023. godine sufinancirati/financirati prehranu u školskoj kuhinji za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Lobor.

Članak. 2.

Pravo na financiranje prehrane u školskoj kuhinji u punom iznosu (100 %) cijene koštanja ostvaruje roditelj ili staratelj:
– u slučaju ako je bilo koji član zajedničkog kućanstva korisnik nekog prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb,
– koji ima troje ili više djece na redovnom školovanju, bilo to predškola, osnovna ili srednja škola ili fakultet i to za svu djecu polaznike osnovne škole,
– samohrani roditelj.

Članak. 3.

Pravo na sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji u iznosu od polovice iznosa (50 %) od mjesečne cijene koštanja školske kuhinje ostvaruje roditelj ili staratelj:
– čiji prihodi po članu domaćinstva ne iznosi više od 2.000,00 kuna mjesečno, u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Članak. 4.

Zahtjev za financiranje ili sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji podnosi se u Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, zaključno sa 30.09.2022.godine.
Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
– potvrdu o prebivalištu za oba roditelja/staratelja (fotokopija osobne iskaznice),
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
– dokaze o statusu za ostale članove kućanstva (dokaz o redovitom polaženju srednje škole i fakulteta, potvrde ustanova o pohađanju redovitog programa predškole u dječjem vrtiću ili pri osnovnoj školi, za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor, dokaz o korištenju prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb, dokaz o statusu samohranog roditelja),
– potvrde o primanjima kućanstva ostvarena u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva,
– ostalu dokumentaciju kojom dokazuje status temeljem kojeg se podnosi zahtjev.

Članak. 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Lobor.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka-prehrana u školskoj kuhinji

IZJAVA o zajedničkom kućanstvu

Zahtjev_za_sufinanciranje_prehrane-LOBOR

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2022-2023

U skladu sa osiguranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Lobor za 2022. godinu, te sa člankom 72. stavak 1. točka 2. Statuta općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica općine Lobor dana 20. rujna 2022. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola
s područja Općine Lobor u školskoj godini 2022/2023

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2022/2023 (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj, s prebivalištem na području Općine Lobor u školskoj godini 2022/2023.
Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Temeljem ove odluke, sufinancira se linijski prijevoz u cestovnom prometu i javni prijevoz u željezničkom prometu, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza i koji se obavlja od adrese u mjestu prebivališta učenika do adrese u mjestu škole (u daljnjem tekstu: prijevoz učenika).

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da je njihovo prebivalište na području Općine Lobor,
– da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
– da udaljenost od adrese u mjestu njihova prebivališta do adrese u mjestu škole iznosi 5 i više kilometara,
– da svakodnevno putuju od adrese u mjestu prebivališta do adrese u mjestu škole ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak),

III. SUFINANCIRANJE

Članak 4.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se na sljedeći način:
a) kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni:
– I zona do 10,00 km, sa 82,38 kn/10,93 eura*;
– II zona od 10,01 do 20,00 km, sa 119,00 kn/15,79 eura*;
– III zona od 20,01 do 30,00 km, sa 146,38 kn/19,43 eura*;
– IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 173,88 kn/23,08 eura*;
– V zona od 40,01 do 50,00 km, sa 201,25 kn/26,71 eura*;
– VI zona od 50,01 i više km; sa 237,88 kn/31,57 eura*;
b) kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne učeničke karte;
Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje, općinske subvencije iz prethodnog stavka se umanjuju za ½.

IV. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 5.

Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika.

Članak 6.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, obavezan je prilog uz račun koji izdaje prijevoznik svaki mjesec, a izrađuje se na osnovu izdanih propisanih potvrda i /ili popisa.
Popis treba biti usklađen s popisom koji prijevoznik izrađuje za isplatu državne subvencije i treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred koji pohađa, adresu prebivališta, relaciju (zonu) s brojem km na kojoj se prevozi, punu cijenu mjesečne karte, iznose subvencija u skladu s člankom 4. ove Odluke, iznos doplate roditelja od ukupne cijene.

Članak 7.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza učenika uređuju Općina i prijevoznik ugovorom.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka objaviti će se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Lobor, a primjenjuje se od 05. rujna 2022. godine.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2022-2023

ODLUKA o sufinanciranju/financiranju prehrane u školskoj kuhinji za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Lobor

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Plana Proračuna za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lobor za 2022.godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), načelnica općine donosi slijedeću

ODLUKU

Članak. 1.

Općina Lobor će u školskoj godini 2022./2023. u vremenskom periodu od 05.09.2022. zaključno sa mjesecom lipnjem 2023. godine sufinancirati/financirati prehranu u školskoj kuhinji za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Lobor.

Članak. 2.

Pravo na financiranje prehrane u školskoj kuhinji u punom iznosu (100 %) cijene koštanja ostvaruje roditelj ili staratelj:
– u slučaju ako je bilo koji član zajedničkog kućanstva korisnik nekog prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb,
– koji ima troje ili više djece na redovnom školovanju, bilo to predškola, osnovna ili srednja škola ili fakultet i to za svu djecu polaznike osnovne škole,
– samohrani roditelj.

Članak. 3.

Pravo na sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji u iznosu od polovice iznosa (50 %) od mjesečne cijene koštanja školske kuhinje ostvaruje roditelj ili staratelj:
– čiji prihodi po članu domaćinstva ne iznosi više od 2.000,00 kuna mjesečno, u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Članak. 4.

Zahtjev za financiranje ili sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji podnosi se u Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, zaključno sa 30.09.2022.godine.
Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
– potvrdu o prebivalištu za oba roditelja/staratelja (fotokopija osobne iskaznice),
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
– dokaze o statusu za ostale članove kućanstva (dokaz o redovitom polaženju srednje škole i fakulteta, potvrde ustanova o pohađanju redovitog programa predškole u dječjem vrtiću ili pri osnovnoj školi, za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor, dokaz o korištenju prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb, dokaz o statusu samohranog roditelja),                                                                                                                   – preslika kartice tekućeg/žiro računa sa podatkom o IBAN broju,
– potvrde o primanjima kućanstva ostvarena u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva,
– ostalu dokumentaciju kojom dokazuje status temeljem kojeg se podnosi zahtjev.

Članak. 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Lobor.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka-prehrana u školskoj kuhinji

Zahtjev_za_sufinanciranje_prehrane-LOBOR

IZJAVA o zajedničkom kućanstvu

Odluka-prehrana u školskoj kuhinji

Provedbeni program Općine Lobor za razdoblje 2022.-2025

Predgovor

 

Poštovane mještanke i mještani,

pred Vama je novi akt strateškog planiranja razvoja Općine Lobor za naredne četiri godine. Provedbeni program predstavlja alat kojim će Općina Lobor provesti prioritete koje smo si zadali u razdoblju koje je pred nama.

Općinu Lobor zamislili smo kao općinu koja zajedništvom gradi bolje društvo, kvalitetnije mjesto za suživot, rad i obrazovanje za sve mještane, svih dobnih skupina. Naša Općina obiluje brojnim prirodnim bogatstvima iz kojih proizlaze golemi potencijali za razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Poboljšanje životnih uvjeta i oživljavanje našeg kraja postići ćemo udruživanjem snaga i znanja kako bismo se učvrstili kao zajednica koja osigurava budućnost mladima, koja štiti i brine o pravima osoba s invaliditetom, koja s  posebnom pažnjom brine o osiguravanju dostojanstvene starosti i skrbi osoba treće životne dobi. Ljepši i za život ugodniji Lobor kroz zajednički rad, znanje i iskustvo naš je cilj.

U razdoblju koje je pred nama Općina Lobor odredila je prioritete razvoja kojima je cilj iskorištavanje neostvarenih potencijala Općine. Razvoj naselja kroz rekonstrukciju, uređenje i modernizaciju infrastrukture značajne za društveni i poslovni život mještana, razvoj poljoprivrede i poticanje obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, razvoj poduzetništva, jačanje civilnog društva kroz udruge, briga o djeci i mladima, briga za mještane treće životne dobi, razvoj turizma i ostvarivanje turističkih potencijala te transparentna općina uz veću dostupnost općinske uprave kao usluge građanima predstavljaju područja na kojima će se u narednom razdoblju temeljiti razvoj naše male zajednice.

U okviru svog djelokruga voditi ćemo se provjerenim praksama uz stalno učenje, unaprjeđivanje i bolje korištenje dostupnih izvora financiranja. Općina Lobor zajedničkim snagama može napraviti iskorake tamo gdje je potrebno kako bismo unaprijedili živote svih stanovnika i osigurali napredak čitave naše male zajednice. Lobor će postati mjesto u kojem mladi imaju budućnost, stariji dostojanstvenu starost i skrb, mjesto novih radnih mjesta koje potiče razvoj poduzetništva, poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te razvija društvene i turističke sadržaje. Zajedništvom za Lobor postati ćemo mjesto prepoznato i poželjno za život ali i doseljavanje.

 Načelnica Ljubica Jembrih

 

Sadržaj
Predgovor 1
1. Uvod (djelokrug, vizija i misija) 2
1.1. Djelokrug 3
1.2. Vizija i misija 5
2. Opis izazova i razvojnih potreba 7
2.1. Geografska obilježja 7
2.2. Demografska obilježja 8
2.3. Društvene djelatnosti 10
2.3.1. Odgoj i obrazovanje 10
2.3.2. Zdravstvo i socijalna skrb 11
2.3.3. Kultura, sport i civilno društvo 12
2.4. Gospodarstvo 12
2.4.1. Poslovni subjekti 12
2.4.2. Poljoprivreda 12
2.4.3. Turizam 14
2.5. Infrastruktura 15
2.5.1. Prometna infrastruktura 15
2.5.2. Telekomunikacijska infrastruktura 16
2.5.3. Opskrba električnom energijom 16
2.5.4. Opskrba plinom 16
2.5.5. Vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 16
2.5.6. Gospodarenje otpadom 16
2.5.7. Poslovna infrastruktura 16
2.5.8. Društvena infrastruktura 17
2.6. Upravljanje razvojem 17
2.7. Zaključak analize 18
3. Prioriteti razvoja 21
4. Mjere razvoja 25
5. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata 40
6. Okvir za praćenje i izvještavanje 45
7. Prilozi 46

Provedbeni program Općine Lobor

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Lobor (Upute v 1.1

Polugodinje izvjee Lobor 0101-30062022 (1)

Prilog 1 Tablini predloak za izradu polugodinjeg i godinjeg izvjea o provedbi PP JLPRS_29-07-2022 (1)

Prilog 1 Polugodinje izvjee o provedbi provedbenog programa 0101-30062022

Polugodinje izvjee o provedbi provedbenog programa 0101-30062022