Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2021./2022.

KLASA:          602-03/21-01/03

URBROJ:        2211/05-03-21-02

Lobor,            13.10.2021. godine

Na temelju, Izmjene Plana proračuna za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 52/20, 11/21, 30/21 i 35/21) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU

o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika

srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2021/2022.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Lobor za školsku godinu 2021/2022.

Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka vršit će se za razdoblje od 06.09.2021.-21.06.2022. godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:

  • da učenik ima prebivalište na području općine Lobor i
  • da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Lobor na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Općina Lobor sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 250,00 kn mjesečno.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelji učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor osobno ili poštom na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor

Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 29.10.2021. godine.

Članak 5.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

  • potvrda o upisu u srednju školu,
  • preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
  • izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
  • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika,
  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • preslika kartice žiro računa sa podatkom o IBAN broju.

Članak 6.

Isplata subvencije troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, koji zadovoljavaju uvijete iz ove Odluke, izvršit će se na žiro račun učenika.

Članak 7.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učeničkom domu, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 8.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi (osim prava ostvarenog na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18 i 64/20), ne mogu to pravo ostvariti od Općine Lobor.

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Lobor, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 9.

Zahtjevi koji neće biti podneseni u ostavljenom roku neće se razmatrati.

Članak 10.

Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, osigurana su u Proračunu Općine Lobor za 2021. godinu, na stavci 372294, sufinanciranje učenika u đačkim domovima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lobor, službenoj stranici Općine Lobor www.lobor.hr.

Odluka sufinanciranje učeničkih domova 2021-22

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2021-2022

Odluka sufinanciranje učeničkih domova 2021-2022

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Na temelju članka 9. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 34/20) i članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda u kojem se izlažu prodaji sljedeće nekretnine:

  1. Naselje Lobor:
  2. č.br. 138/5 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Krč, ukupne površine 856 m²,
  3. č.br. 142/1 k.o. PURGA, opisana kao Pašnjak Stari Krč, ukupne površine 755 m²,
  4. č.br. 146/1 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Živci, ukupne površine 237 m²,
  5. č.br. 147/2 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Za gaj, ukupne površine 1.295 m²,
  6. č.br. 148 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Za gaj, ukupne površine 453 m²,
  7. č.br. 168/1 k.o. PURGA, opisana kao Grunt dvorište, ukupne površine 396 m²,
  8. č.br. 169/1 k.o. PURGA, opisana kao Grunt dvorište, ukupne površine 367 m²,
  9. č.br. 455 k.o. PURGA, opisana kao Oranica, ukupne površine 522 m²,
  10. č.br. 456 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Viljak, ukupne površine 209 m²,

Namjena nekretnina pod točkom a), b), c), d), e), h), i), je poljoprivredna.

Namjena nekretnina pod točkom f) i g) je građevinska.

  1. Naselje Vojnovec Loborski:
  2. č.br. 2848 k.o. Purga, opisana kao Dvorište grunt, ukupne površine 360 m²,

opisana kao Voćnjak grunt, ukupne površine 403 m²,

Namjena nekretnina pod točkom a) je građevinska.

Članak 2.

Početna cijena nekretnina iz članka 1. točka 1. iznosi:

  • za poljoprivredno zemljište/namjenu:   3,18 kn/m²
  • za građevinsko zemljište/namjenu: 22,32 kn/m²

Početna cijena nekretnina iz članka 1. točka 2. iznosi:

  • za građevinsko zemljište/namjenu: 23,83 kn/m²

Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 10 % početne vrijednosti nekretnine za koju se predaje ponuda, jednokratno.

U javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje imaju interes kupnje nekretnina iz članka 1. ovog natječaja.

Općina Lobor će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Članak 3.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu “viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

Općina Lobor ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .

Kupac nekretnine na kojoj postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužan je osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.

Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Članak 4.

Kupac snosi trošak izrade geodetskog elaborata, radi cijepanja, odnosno formiranja čestica, njegove provedbe, te eventualnog usklađenja podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru

Članak 5.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

  1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
  2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
  3. Ponuđenu kupoprodajnu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
  4. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu sa uvjetima natječaja, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
  5. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).
  6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Lobor IBAN: HR3123600001823600006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB, jednokratno.

Ukoliko se ne uplati dostati iznos jamčevine, ponuda će se odbaciti kao nevaljala.

Članak 6.

Dan objave javnog natječaja u tjednom ili dnevnom tisku smatra se danom raspisivanja natječaja.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 10 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u Općinu Lobor na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253, s naznakom: “Ponuda na javni natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARAJ”.

Kranji rok za dostavu ponuda je 06.04.2021. godine, bez obzira na način dostave.

Članak 7.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, najpovoljniji ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja podnese ponudu s najvišom ponuđenom cijenom, koja u potpunost odgovara uvjetima ovog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači će se obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, objavom na oglasnoj ploči Općine Lobor.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove solemnizacije/ovjere kupoprodajnog ugovora i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi Kupac.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj obvezan je uplatiti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, Općina Lobor će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ne sklopi ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Općine će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, bez prava na kamatu.

Općina Lobor zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 06. travnja 2021. godine u prostorijama Općine Lobor, s početkom u 15:00 sati.

Članak 10.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 -14:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan ranije, na broj telefona: 049/430-531 ili mail: opcina@lobor.hr .

P r e d s j e d n i k  vijeća

OPĆINE   L O B O R

Mirko Martinuš, mag.ing.agr.

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina-27022021

PONUDBENI-LIST

I-Z-J-A-V-A

ODLUKA o izboru najpovoljnijih ponuditelja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor

KLASA: 402-09/21-01/02

URBROJ: 2211/07-21-04

Lobor, 12.03.2021. godine

 Evidencijski broj nabave: E-JN-34

 POZIV NA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

za provedbu postupka jednostavne nabave

 

 PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

 VRSTA NABAVE: RADOVI

 Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a provodi se temeljem Podmjere 19.2 ”Provedba operacija unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19 ”LEADER – CLLD”, LAG-a ”Zeleni bregi” iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Lobor, ožujak 2021.

1           OPĆI PODACI

1.1.  Podaci o Naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima

Naručitelj:       Općina Lobor

Adresa:            Trg svete Ane 26, 49253 Lobor

OIB:                08909915246

Telefon:          049/430-531

Telefaks:         049/430-090

Internet adresa: http://www.lobor.hr/

Elektronička pošta: opcina@lobor.hr

Kontakt osoba: Ivanka Martinuš – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

telefon: 049/430-531; mob: 099/2145392

                        e-mail: opcina@lobor.hr

1.2.  Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 305.000,00 kn.

Opis predmeta nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

Evidencijski broj nabave: E-JN-34.

 1.3.  Vrsta ugovora o nabavi

Temeljem provedenog postupka nabave sklopit će se ugovor: Ugovor o radovima – Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

1.4.  Vrsta postupka nabave

Postupak jednostavne nabave temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), koja je izuzetna od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12 i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16)….

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA dječje igralište

prilog 1. Ponudbeni list

GP 7_2019_IZGRADNJA I OPREMANJE DJECJEG IGRALISTA NA PODRUCJU_JAVNA NABAVA

prilog 3. Troškovnik Lobor JAVNA NABAVA-12032021

prilog 4. Ogledni primjerak Izjave o nekažnjavanju

prilog 5. Izjava o jamstvu

prilog 6. Nacrt ugovora

OBAVIJEST o odabiru ponude

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor KLASA: 500-01/16-01/02, URBROJ:.2211/05-01-16-03, 20.12.2016. god.), članka 59. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), općinska načelnica Općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se

financiraju iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog natječaja je povjeravanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području Općine Lobor do nadležne patologije ili sudske medicine ( u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza pokojnika).

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i dr.).

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu:

OPĆINA LOBOR, TRG SVETE ANE 26, 49253 LOBOR

            s naznakom naziva ponuditelja i naznakom “ponuda za prijevoz pokojnika–ne otvaraj”.

Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2021. godine do 14.00 sati. Do navedenog roka ponude moraju fizički prispjeti naručitelju. Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Natječaj za prijevoz pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika 2021

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-obdukcija

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Općinska načelnica Općine Lobor dana 17. siječnja 2020. godine, objavljuje

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

 

PRILOZI:

OBRAZAC 1-OPISNI 2020
OBRAZAC 2-FINANCIJSKI 2020
OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
OBRAZAC 4-IZJAVA O PARTNERSTVU 2020
OBRAZAC 5-ŽIVOTOPIS_Europass
OBRAZAC 6-POPIS PRILOGA
OBRAZAC 7-IZJAVA o nekažnjavanju
OBRAZAC 8-financijsko izvješće za 2019
OBRAZAC 9-opisno izvješće za 2019
UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2020

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”, broj 28/13), te plana proračuna za 2019. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 59a/18), načelnica općine Lobor raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija.

  • deset (10) učeničkih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 350,00 kn
  • deset (10) studentskih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 500,00 kn

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

  1. Natječaj stipendije
  2. OBRAZAC 1 – Zahtjev za stipendiju
  3. OBRAZAC 2 – Izjava o zajedničkom kućanstvu
  4. OBRAZAC 3 – Izjava o prihodima
  5. OBRAZAC 4 – Izjava o točnosti podataka
  6. Zaključak o dodjeli stipendija 2019-20

REZULTATI NATJEČAJA DODJELE UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Rang listu studenata i učenika koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija za 2019./2020. godinu možete preuzeti na poveznicama ispod.

Rang lista studenata

Rang lista učenika

 

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisala je natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor.

Detalje javnog natječaja možete preuzeti na poveznicama u nastavku:

Javni natječaj

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti