POZIV za dostavu ponuda-Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora

KLASA: 402-05/23-01/03
URBROJ: 2140-20-03-23-04
Lobor, 22.03.2023. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-38

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Uređenju i opremanju dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora.
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
3. Ponuda se zaključno dostavlja najkasnije do 07.04.2023. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE “PETROVA GORA”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Stručno Povjerenstvo za
Postupak jednostavne nabave

DOSTAVITI:
1. www.lobor.hr ,
2. Pismohrana, ovdje.

Dokumentacija-DJEČJE IGRALIŠTE PETROVA GORA

392_TROŠKOVNIK_IGRALIŠTE_LOBOR_ponudbeni

Obavijest o poništenju postupka

IZVJEŠĆE po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna- traži se

Predmet: Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava
za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu
iz proračuna Općine Lobor
– traži se

Poštovani,

Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.
Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 30.01.2023. godine, na adresu:

– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisane liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr. ), dostavljate također uz izvješće.
Molimo da u izvješće upišete sve troškove koji su napravljeni tijekom provođenja projekta, sukladno specifikaciji troškova koja je sastavni dio Ugovora. Svaki trošak mora biti opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Svaki račun mora jasno biti označen odgovarajućim rednim brojem od jedan nadalje. Pripadajuća dokumentacija (preslika izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun.

S poštovanjem,

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

 

Dostava izvješća, traži se

Financijsko izvješće za 2022

OBRAZAC-opisno izvješće za 2022

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), članka 9. Pravilnika o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine Lobor i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinska načelnica Općine Lobor dana, 10. siječnja 2023. godine, objavljuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama
za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor

I. Predmet Natječaja

Članak 1.

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i organizacije civilnog društva koje nemaju sjedište na području Općine Lobor, a koje mogu dokazati da su uspješno provodile programe i projekte na području Općine Lobor kroz dvije godine (2) godine koje su prethodile objavi natječaja.
Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Lobor za jedan program rada ili projekt s rokom provedbe do 31. prosinca 2023. godine.
Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine iz proračuna Općine Lobor (u tekstu: Pravilnik).
Općina Lobor financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2023. godinu.

II. Iznos sredstava

Članak 2.

U Proračunu Općine Lobor predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2023. godini.
Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje projekata i institucionalnu podršku udrugama je 39.816,84 eura.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata, kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Lobor i ciljevi definirani strateškim dokumentima, je 38.489,61 euro.
Sredstva su raspoređena po kategorijama:
1. Javne potrebe u gospodarstvu 2.654,46 €
2. Javne potpore u sportu 17.253,97 €
3. Javne potpore u kulturi 13.272,28 €
4. Javne potpore za brigu o djeci i mladima,
osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi 4.645,30 €
5. Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva 663,61 €

III. Korisnici financiranja

Članak 3.

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (nastavno: Korisnici) su:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;
2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;
3. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Lobor;
4. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 1 program ili projekt;
5. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Lobor;
6. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
7. mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
8. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Lobor;
10. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka.
Udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti financijska se sredstva dodjeljuju temeljem članka 11. stavak 1. točke 3. Pravilnika.

IV. Obavezna dokumentacija

Članak 4.

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
obrasce za prijavu programa ili projekta:
1. obrazac opisa programa ili projekta
2. obrazac proračuna programa ili projekta,
3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
5. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,
6. popis priloga koji se prilažu prijavi.
7. izjava o nekažnjavanju

Članak 5.

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:
– izjavu o nepostojanju duga prema državnom i općinskom proračunu ;
– izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici;
– popis članova udruge i zaposlenih, ako je primjenjivo;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu.
Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

V. Dostavljanje dokumentacije

Članak 6.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Lobor ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor – NE OTVARATI”.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.
Neće se razmatrati prijave:
– koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,
– koje nisu predmet ovog Natječaja,
– koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

VI. Odabir prijava

Članak 7.

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.
Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:
– razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;
– izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.
Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Lobor. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 22. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.
Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lobor. Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor – Prigovor na Odluku”.
Općinska načelnica odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

VII. Ugovor o financiranju

Članak 8.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Lobor će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

VIII. Ostale informacije

Članak 9.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Lobor da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Lobor te u drugim izvještajima.
Općina Lobor će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
Sve ostale informacije dostupne su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Lobor i Uputama za prijavitelje te su oni sastavni dijelovi ovog Javnog natječaja.
Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa.

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:
OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
telefon: 049 430 531
fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

 

NATJEČAJ za prijavu i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor

Natječaj za prijavu projekata udruga 2023. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2023

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2023

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja 2023

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2023

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA 2023

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2023

Odluka o raspodjeli potpora po natječaju udruge 2023. godine

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” 111/21, 114/22), načelnica Općine Lobor donosi

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općine Lobor koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor, koji obuhvaćaju sljedeće teme:
• ostvarivanje prava građana najavno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i zdravlja građana,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektronicke medije (AEM),
• radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM),
• elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja,
• prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave,
• uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Lobor.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
• koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna,
• koji su u likvidaciji ili stećajnom postupku,
• koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Lobor.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REDNI BROJ KRITERlJ BROJ BODOVA
1. Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaia 0-10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (pračenje događaja na podrućju Općine), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Lobor te uključenost građana u
predložene programske sadržaje 0-10
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primamom mediju te dinamika objava istog ili
prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0-10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na intemetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje 0-10
5. Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika: video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo 0-10
Ukupno 0-50

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• pračenje demografskih mjera i projekata,
• poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Lobor,
• poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Općine Lobor,
• poticanje turizma, kultune raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine,
• razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta,
• promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teskoćama u razvoju, žrtava nasilja,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i ljudska prava,
• promocija turizma, kultumih projekata i manifestacija na području Općina Lobor,
• kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanalima putem kojih je objavljeno.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu gore izdvojenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.
Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.
Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude i ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje),
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,
3. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlastene osobe za zastupanje,
4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga,
6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),
7. Broj pratitelja na društvenim mrežama ( za sve prijavitelje),
8. Istraživanje slušanosti.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

V. NAČIN PRIJAVE
Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI”
ili neposredno u
Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODIN!”.

VI. ROK ZA PODNOSENJE PRIJAVE
Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Lobor.
Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.
Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

VII. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnica Općine Lobor na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA
Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Lobor u roku od 5 (pet) dana od dana odabira.
Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Lobor ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Lobor.
Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima.

IX. NACIN OBJAVE INFORMACIJA
Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općina Lobor (www.lobor.hr).

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Obrazac-1-Podaci o prijavitelju na Javni poziv

Obrazac-2-Podaci o programskom sadržaju

Obrazac-3-Izjava o istinitosti, točnosti i potpunost podataka

ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava

JAVNI POZIV za dostavu ponuda-Izgradnja grobova na grobljima

KLASA: 363-01/22-01/05
URBROJ: 2140-20-22-02
Lobor, 02.12.2022. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-28/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na Izgradnji grobova na grobljima za razdoblje od 1 godine.
2. Radove na Izgradnji grobnica na grobljima treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika.
4. Ponuda se dostavlja zaključno sa 09.12.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
5. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Alternativne ponude nisu dopuštene.
8. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZGRADNJU GROBOVA NA GROBLJIMA”.
9. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Dokumentacija-IZGRADNJA GROBNICA- 2022

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u 2022. god

Načelnica Općine Lobor donijela je Odluku o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lobor u 2022. godini.

Uvjeti za isplatu božićnice
Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da umirovljenici imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lobor, imaju navršenih 55 godina života i da su korisnici invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, mirovine ostvarene sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te da im iznos mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Iznosi božićnice
Božićnica se isplaćuje u novcu, u sljedećem iznosu:
– 200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 2.000,00 kn

Korisnici inozemnih mirovina
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Način isplate
Božićnica će se isplaćivati tijekom prosinca 2022. godine na tekuće račune umirovljenika.
Iznimno, umirovljenicima koji nemaju tekuće račune božićnica će se isplatiti u gotovini putem općinske blagajne.

Podnošenje zamolbe za isplatu
Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:
– odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne),
– broj tekućeg računa,
– kopija važeće osobne iskaznice.
Zahtjevi se podnose Općini Lobor do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, radnim danom od 8,00-15,30 sati.

Zaštita osobnih podataka
Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu božićnice, trebaju dati privolu Općini Lobor za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.
Osobne podatke umirovljenika zaprimljene od HZMO Općina Lobor koristit će u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu isplate božićnice, te se u druge svrhe neće koristiti.
Općina Lobor kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.
Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno, bez zakonske osnove. Općina se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Obrazac-Zahtjeva

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2022. god

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 10. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 33/22), Općinska načelnica raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Predmet ovog Natječaja je podnošenje prijava za dodjelu potpore za ulaganja u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini sukladno utvrđenim uvjetima i kriterijima u Pravilniku potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Lobor za tu namjenu.

Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu s pripadajućom dokumentacijom.

II. NAMJENA POTPORA

Općina Lobor će u 2022. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi za sljedeće aktivnosti i mjere:
1. Mjera 1: Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke,
2. Mjera 2: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača,
3. Mjera 3: Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća,
4. Mjera 4: Poticanje ekološke proizvodnje,
5. Mjera 5: Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2022. godini, dakle i prihvatljivi troškovi prije objave ovog Natječaja. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove PDV-a.
Potpore Općine Lobor isplaćivat će se korisnicima potpore temeljem Pravilnika do utroška planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za tekuću proračunsku godinu.

Za dodjelu potpora za ulaganje u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini, planirano je ukupno 50.000,00 kuna za svih pet mjera.

III. PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Korisnici potpore mogu biti:
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva
• obrtnici
• trgovačka društva i druge pravne osobe
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko – zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Lobor, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Općine Lobor te ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Natječajem.

Korisnici potpora temeljem navedenog Pravilnika moraju imati:
• podmirene dospjele obveze prema Općini Lobor
• podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

IV. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE

Mjera 1. – Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi osiguranja usjeva, nasada i stoke prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• policu premije osiguranja
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 2. – Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi umjetnog osjemenjivanja krava i krmača prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• račun, odnosno predračun od strane veterinarske ambulante.

Korisnik po Mjeri 1. i 2. ukupno može ostvariti 2.500,00 kuna godišnje.

Mjera 3. – Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabava sadnica vinove loze, voćaka, bobičastog voća te povrća u smislu povećanja proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• račun, odnosno predračun za troškove nabave sadnica voća i povrća
• kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojeg je vidljivo da su nasadi na području Općine Lobor.

Mjera 4. Poticanje ekološke proizvodnje

Potpora će se odobriti korisniku za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše do 3.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 5. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici do maksimalnog iznosa do 3.000,00 kuna.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• potvrdu pčelarske udruge o broju košnica.
V. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpore sastavni su dio ovog Natječaja. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, 49 253 Lobor ili na mrežnim stranicama Općine. Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na predviđenom obrascu.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev, popunjava se isključivo osobno od strane podnositelja zahtjeva te se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti, ali potporu može ostvariti samo za jednu mjeru u tekućoj godini, osim u slučaju za mjeru 1. i 2. prema članku 9. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu.
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆNA LOBOR
Trg svete Ane 26
49 253 Lobor

s naznakom

“ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI
U 2022. GODINI – NE OTVARATI”

Rok za dostavu zahtjeva na prethodnu adresu je do 20. prosinca 2022., odnosno do iskorištenja financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Općine Lobor
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

Popis dokumentacije – prilog 1.

Zahtjev za potporu – prilog 2.

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti – prilog 3.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Kriteriji bodovanja – prilog 5.

Pravilnik o dodjeli potpora u poljoprivredi za 2022. godinu

Odluka o dodjeli sredstava 2022

Natječaj za sportske stipendije

Na temelju članka 2. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, br. 44/22), načelnica općine Lobor raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU SPORTSKE STIPENDIJE

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu sportskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. godinu pojedincima sportašima koji postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.
Ukupno se dodjeljuju 2 (dvije) sportske stipendije.
Visina stipendije propisana je Pravilnikom.
Stipendije se odobravaju mjesečno za školsku, odnosno akademsku godinu, najviše za 10 mjeseci tekuće godine.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Lobor, a čiji su rezultati vrjednovani i potvrđeni od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 3.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor ili preuzeti putem mrežnih stranica općine.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
• preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
• preslika osobne iskaznice – za maloljetne osobe: potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja,
• potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi (preslika natjecateljske/članske iskaznice),
• potvrda sportskog kluba/udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih zadaća – priprema, treninga i natjecanja,
• uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen,
• izjava da se ne prima stipendija po istoj osnovi od neke druge pravne osobe
• obrazac izjave GDPR..

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici putem preporučene pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel općine Lobor s naznakom:

“ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA
SPORTAŠIMA OPĆINE LOBOR – NE OTVARAJ”
Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja
za dodjelu sportskih stipendija općine Lobor
Općina Lobor
Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor

Zahtjevi se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.
Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi nakon navedenog roka, neće se smatrati važećim.
Podnošenjem prijave za dodjelu sportske stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve uvjete Javnog natječaja.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnome natječaju.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnositelju prijave.

Članak 4.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija izvršit će otvaranje i obadu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te izraditi prijedlog za odobravanje sportske stipendije.
Načelnica općine Lobor donosi Odluku o dodjeli stipendija, a ona se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.

Članak 5.

Između općine Lobor i stipendiste zaključuje se Ugovor o stipendiranju kojim se, u skladu s Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, između istih uređuju međusobni odnosi te prava i obveze.

Članak 6.

Zahtjevi dostavljeni izvan roka i/ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Zahtjev za dodjelu sportske stipendije
Natječaj za dodjelu sportskih stipendija
OBRAZAC 1.-Privola o obradi osobnih podataka
OBRAZAC 2.-Izjava o neprimanju stipendija
Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportašima-2022

Natječaja za učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 44/22.), u daljnjem tekstu: Pravilnik i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13, 11/18, 06/20. i 11/21.), načelnica općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

OPĆI UVJETI

Članak. 1.

Općina Lobora objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Lobor za školsku godinu 2022./2023 u tri kategorije.

Zahtjevi se podnose isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ove obavijesti i mogu se podnijeti samo za jednu kategoriju stipendije.

Članak. 2.

Sukladno Pravilniku stipendije se dodjeljuju u tri kategorije i to:
A – stipendije za nadarene učenike i studente,
B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju,
C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak. 3.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji A imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole od najmanje 4,70
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70,
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 4,50.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji B imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole od najmanje 3,00
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,00
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 3,00

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji C imaju:
• učenici/studenti koji su upisali prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu studija u neko od deficitarnih zanimanja utvrđenih u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika.
• učenici/studenti s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole/prethodnu godinu studija, odnosno završni razred na nižem stupnju školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 2,80

Članak. 4.

A1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbi petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole (za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole) ili preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole)
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

A2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu
3. prijepis ocjena prethodne godine studija
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole
5. preslika dekanove/rektorove nagrade iz prethodne godine
6. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog (osmog) razreda osnovne, odnosno srednje škole,
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. prijepis ocjena prethodne godine studija,
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
5. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

C1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).
C2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

Uz opću dokumentaciju propisanu točkom A1., A2., B1., B2., C1., i C2. ovog članka, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom:

A kategorija – stipendije za nadarene učenike i studente:
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti i obrazovanja sa zadnje godine završenog školovanja,
2. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranja izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu (satima volontiranja) sa zadnje godine završenog školovanja,
3. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta za učenike/studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija,
4. dokaz o posebnim okolnostima podnositelja zahtjeva,
5. dokaz o dekanovoj/rektorovoj nagradi iz prethodne akademske godine
6. dokaz o paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (glazbena, plesna, sportska..) u prethodnoj godini školovanja izdan od ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva.

B kategorija – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju:
1. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja,
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika,
4. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranju izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu volontiranja (satima volontiranja), a zadnje godine završenog školovanja,
5. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole odnosno dva fakulteta za učenike ili studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija.

Članak. 5.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Lobor, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 02.11.2022. godine, a u postupak obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjev se podnosi u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu:

OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253,
uz naznaku: “Zahtjev za stipendiju-NE OTVARAJ”.

Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 14., 15., 16. i 17. Pravilnika.
Povjerenstvo, na temelju kriterija iz Pravilnika, vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za stipendije u kategoriji A i B.
Pravo na stipendiju u kategoriji C ostvaruju svi podnositelji zahtjeva sukladno uvjetima iz članka 7. Pravilnika.
Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici općine Lobor u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva.
Učenici kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.
Stipendije će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta.
Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine regulirat će se ugovorom.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Obrazac A – nadareni studenti
Obrazac B – stipendije po socijalnom statusu
Obrazac C-deficitarna zanimanja

Natječaj dodjela stipendija

Zaključak dodjela stipendija
Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima-2022

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija-KATEGORIJA C

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija-KATEGORIJA B

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija-KATEGORIJA A

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija-KATEGORIJA C

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija-KATEGORIJA B

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija-KATEGORIJA A

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/22-01/03
URBROJ: 2211/05-04-22-02
Lobor, 29.09.2022. god.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor
REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
– srednja stručna sprema društvene struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08., 69/17.) na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
U upravnim tijelima Općine Lobor nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11).
U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u roku od jedne godine od prijma.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
4. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN, (izjavu nije potrebno ovjeravati)
5. uvjerenje o nekažnjavanju – izvornik, ne starije od 6 mjeseci
6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
7. a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim isprave pod točkom 5..
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedene stručne spreme i struke.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Lobor, www.lobor.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Lobor objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu:
Općina Lobor,
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel,
Trg svete Ane 26, Lobor,
s naznakom: “Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za opće poslove”

u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj i o istome će biti obaviještene pisanim putem.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

PROČELNICA JUO

Ivanka Martinuš, dipl.ing.

Javni natječaj

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti