PRIRODNA NEPOGODA SUŠA-PRIJAVA ŠTETE DO 21.09.2022.

POZIV GRAĐANIMA

Župan krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je 13. rujna 2022. godine prirodnu nepogodu zbog suše za područje Grada Zlatara i općina Bedekovčina, Gornja Stubica, Kraljevec na Sutli, Hrašćina, Lobor i Mihovljan, nastalu zbog izostanka padalina i visokih temperatura pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivredi.
Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) nakon čega su dužni prvu i konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete.
Prijavu štete mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za štete na poljoprivrednim površinama na području Općine Lobor zaključno do 21. rujna do 15,00 sati. Prijava se predaje na Obrascu PN (priložen niže) na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor radnim danom od 7.30 do 15.30 sati. Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 049/430-531.
Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, morate uz uobičajene podatke, OBAVEZNO upisati brojeve katastarske čestice i ARKOD broj čestice, te procjenu štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Općine Lobor.

Napomene:
– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19): u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine, za štete koje nisu na propisan način i u zadanom roku unesene u Registar šteta i dr.,
– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,
– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Zahtjev-prirodna-nepogoda-OBRAZAC PN

POZIV GRAĐANIMA

Poziv za dostavu ponuda za povjeravanje poslova na održavanju instalacija i opreme javne rasvjete na području Općine Lobor

Lobor, 01.09.2022. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-10/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na održavanju instalacija i opreme javne rasvjete na području Općine Lobor za razdoblje od 5 godina.
2. Radove na održavanju javne rasvjete treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika.
4. Ponuda se dostavlja zaključno sa 09.09.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
5. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Alternativne ponude nisu dopuštene.
8. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE”.
9. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

 

Dokumentacija-JAVNA RASVJETA 2022

Dokumentacija-JAVNA RASVJETA 2022

Nabava radnih bilježnica za Osnovnu školu Franje Horvata Kiša Lobor u školskoj godini 2022/2023

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-30/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2022/2023.
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
3. Ponuda se dostavlja zaključno sa 27.07.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je najniža cijena.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcia@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

DOM-OSTALO ZA OBJAVU

DOM-SAMO RADNE BILJEŽNICE-ZA OBJAVU

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor

KLASA: 112-01/22-01/02
URBROJ: 2211/05-04-22-03
Lobor, 27.04.2022. god.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor
REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
– srednja stručna sprema društvene struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Mjesto rada Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08., 69/17.) na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
U upravnim tijelima Općine Lobor nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11).
U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u roku od jedne godine od prijma.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
4. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN, (izjavu nije potrebno ovjeravati)
5. uvjerenje o nekažnjavanju – izvornik, ne starije od 6 mjeseci
6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
7. a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim isprave pod točkom 5..
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedene stručne spreme i struke.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Lobor, www.lobor.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Lobor objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Pisane prijave na natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu:
Općina Lobor,
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel,
Trg svete Ane 26, Lobor,
s naznakom: “Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
referenta za opće poslove”
u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj i o istome će biti obaviještene pisanim putem.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

P R O Č E L N I C A 

 Ivanka Martinuš, dipl. ing.

Javni natječaj

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I UMRLIM HRVATSKIM BRANITELJIMA S PODRUČJA OPĆINE LOBOR-PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja

OPĆINA LOBOR

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

provodi

Likovni i urbanističko – arhitektonsko – krajobrazni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni

PROJEKTNI NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN OBILJEŽJE

POGINULIM I UMRLIM HRVATSKIM BRANITELJIMA

S PODRUČJA OPĆINE LOBOR

 CPV: 71200000-0

CPV: 71220000-0 – Usluge projektiranja u arhitekturi

Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: E-JN-23

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 124-22 / LO- LUAK / NJN

 VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Likovni i urbanističko – arhitektonsko – krajobrazni, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni za izradu idejnog rješenja: Spomen obilježje poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja Općine Lobor.

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, OIB: 08909915246, Internetska adresa http://lobor.hr/ ; telefon: +38549430531; email: opcina@lobor.hr ; koju zastupa načelnica Općine Lobor Ljubica Jembrih; kontakt: Ljubica Jembrih, +38549430531, ljubica.jembrih@lobor.hr

PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:

Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Općina Lobor provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Općina Lobor želi realizirati uz groblje u Loboru Spomen obilježje poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja Općine Lobor visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar zadanog financijskog okvira. Stoga se odlučuje na provedbu likovnog i urbanističko – arhitektonsko – krajobraznog natječaja koji će omogućiti odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova. Natječaj je za realizaciju i anketni.

Idejno rješenje obrađuje dio neizgrađene livade uz sjeverozapadni ugao loborskog groblja te njene pristupne putove.

Dio za realizaciju obuhvaća budući centar groblja površine P = 382m2 i pristupni put s juga, kroz postojeće groblje, površine P = 193m2. Budući centar groblja sadrži spomen obilježje i poziciju glavnog križa groblja. Idejnim rješenjem uređuju se parter i krajobraz u kontaktnoj zoni spomen obilježja.

Anketni dio obuhvaća pristupne putove budućem centru groblja, i to sa sjevera, površine P = 186m2 i sa istoka, površine P = 134m2. Anketnim dijelom natječaja obrađuje se oblikovanje glavnog križa na groblju.

Gradnjom visokovrijednog javnog prostora oplemenjuje se vizualni identitet Općine Lobor te ostavlja važan trag u prostoru u njenoj suvremenoj ostavštini. Lokalno stanovništvo se ponosi ovim spomen obilježjem, posjetitelji ga ciljano posjećuju i nose trajnu uspomenu na njega.

Natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.

Natjecatelj je jedna ili više stručnih fizičkih osoba koje su u svojstvu autora predale natječajni rad.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora pojedinog natječajnog rada:

 • ovlašteni arhitekt ili
 • dipl.ing.arh. ili
 • mag.ing.arch.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Kao natjecatelji na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenica članova, tajnica natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT:

Podaci o natječaju staviti će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju.

Poziv na projektni natječaj i Natječajnu dokumentaciju / Elaborat natječaja Raspisivač natječaja objavit će na službenim stranicama Općine Lobor: https://lobor.hr/

Bez odgode isti dan, istodobno se obavezno objavljuje Obavijest o natječaju:

 • Na mrežnim stranicama Raspisivača: https://lobor.hr/
 • Na mrežnim stranicama Provoditelja: http://www.davz.hr/
 • Oglas u dnevnom tisku: Večernji list

Oglas o raspisu natječaja dostavit će se i Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata, regionalnim društvima arhitekata te ostalim zainteresiranima.

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja:   

https://bit.ly/3uSweTp

ROKOVI:

Početak natječaja: 22.04.2022. (petak)

Postavljanje pitanja natjecatelja vezana uz Program i Uvjete natječaja   : 11.05.2022. (srijeda) Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: loborspomenobiljezje@gmail.com

Pitanja vezana za jednostavnu nabavu se dostavljaju e-mailom na adresu: loborspomenobiljezje@gmail.com najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za predaju radova: 17.06.2022. (petak)

Rok za davanje odgovora na pitanja vezana uz Program i Uvjete natječaja : 20.05.2022. (petak) Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka na mrežnim stranicama Raspisivača: https://lobor.hr/ i na mrežnim stranicama provoditelja: http://www.davz.hr/

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 23.06.2022. (četvrtak) do 16:00h bez obzira na način dostave

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad LOBOR“.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada niti ponuditelja iz omotnice C. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA I STRUČNI SAVJETNIK:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3)  člana:

Predsjednica ocjenjivačkog suda

 1. Bernarda Silov, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda

 1. Mario Kralj, mag.ing.arch.
 2. Mr.sc. Stjepan Adanić, general

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

 1. Doc.dr.sc. Ines Hrdalo, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica

Tehnička komisija

Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

NAGRADE:

Ako do zadanog roka pristignu najmanje tri rada koji su u skladu s Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 • Nagrade prema redoslijedu
 1. nagrada  20.000,00 kn
 2. nagrada  12.000,00 kn
 3. nagrada   8.000,00 kn
 • KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Natječajni radovi moraju biti usklađeni s Elaboratom natječaja.

Isključit će se radovi:

 • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
 • Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
 • Koji nisu predani u zapečaćenom omotu

Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

 • Zadovoljenje programskih smjernica
 • Provedivost
 • Kvaliteta, jasnoća i prepoznatljivost koncepta u odnosu na širi i uži kontekst
 • Estetska i oblikovna kvaliteta
 • Suvremenost izričaja
 • Inovativnost

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 560.000,00 HRK + PDV. Ovaj iznos uključuje sve elemente idejnog rješenja dijela za realizaciju prema Programu natječaja. Anketni dio natječaja nije obuhvaćen ovim iznosom. Ugovor/i uključuju i uslugu izrade spomenika spremnog za postavljanje ukoliko autorski rad predstavi takvo spomen obilježje.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: 40.000,00 HRK + PDV. Obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekt svih struka sukladno Zakonu o gradnji) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za nabavu radova i izgradnju.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o jednostavnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije i iznosi ukupno 80.000,00 HRK (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 • Nagradni fond: 40.000,00 HRK
 • procijenjena vrijednost izrade projektno – tehničke dokumentacija: 40.000,00 HRK

 OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave (NN 65/17 i 75/20 ) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Lobor_pitanja i odgovori_obavijest

Oglas_Rezultati_LOBOR

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), članka 9. Pravilnika o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine Lobor i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinska načelnica Općine Lobor dana, 18. veljače 2022. godine, objavljuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama
za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor

I. Predmet Natječaja

Članak 1.

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i organizacije civilnog društva koje nemaju sjedište na području Općine Lobor, a koje mogu dokazati da su uspješno provodile programe i projekte na području Općine Lobor kroz dvije godine (2) godine koje su prethodile objavi natječaja.
Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Lobor za jedan program rada ili projekt s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine.
Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine iz proračuna Općine Lobor (u tekstu: Pravilnik).
Općina Lobor financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2022. godinu.

II. Iznos sredstava

Članak 2.

U Proračunu Općine Lobor predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2022. godini.
Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje projekata i institucionalnu podršku udrugama je 300.000,00 kuna.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata, kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Lobor i ciljevi definirani strateškim dokumentima, je 290.000,00 kuna.
Sredstva su raspoređena po kategorijama:
1. Javne potrebe u gospodarstvu 20.000,00 kn
2. Javne potpore u sportu 130.000,00 kn
3. Javne potpore u kulturi 100.000,00 kn
4. Javne potpore za brigu o djeci i mladima,
osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi 35.000,00 kn
5. Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva 5.000,00 kn

III. Korisnici financiranja

Članak 3.

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (nastavno: Korisnici) su:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;
2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;
3. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Lobor;
4. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 1 program ili projekt;
5. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Lobor;
6. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
7. mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
8. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Lobor;
10. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka.
Udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti financijska se sredstva dodjeljuju temeljem članka 11. stavak 1. točke 3. Pravilnika.

IV. Obavezna dokumentacija

Članak 4.

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
obrasce za prijavu programa ili projekta:
1. obrazac opisa programa ili projekta
2. obrazac proračuna programa ili projekta,
3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
5. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,
6. popis priloga koji se prilažu prijavi.
7. izjava o nekažnjavanju

Članak 5.

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:
– izjavu o nepostojanju duga prema državnom i općinskom proračunu ;
– izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici;
– popis članova udruge i zaposlenih, ako je primjenjivo;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu.
Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

V. Dostavljanje dokumentacije

Članak 6.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Lobor ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor – NE OTVARATI”.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.
Neće se razmatrati prijave:
– koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,
– koje nisu predmet ovog Natječaja,
– koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

VI. Odabir prijava

Članak 7.

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.
Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:
– razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;
– izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.
Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Lobor. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 22. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.
Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lobor. Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor – Prigovor na Odluku”.
Općinska načelnica odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

VII. Ugovor o financiranju

Članak 8.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Lobor će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

VIII. Ostale informacije

Članak 9.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Lobor da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Lobor te u drugim izvještajima.
Općina Lobor će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
Sve ostale informacije dostupne su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Lobor i Uputama za prijavitelje te su oni sastavni dijelovi ovog Javnog natječaja.
Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa.

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:
OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
telefon: 049 430 531
fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

Natječaj za prijavu projekata udruga 2022. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2022

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2022

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2022

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2022

Godišnji plan natječaja 2022

Odluka povjerenstva o ispunjenju uvjeta

ODLUKA o raspodjeli sredstava-UDRUGE-2022

Poziv za dostavu ponuda za nadmetanje za komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta; nabava kamenog agregata

KLASA: 363-02/22-01/02
URBROJ: 2140-20-03-22-02
Lobor, 14.02.2022. god.

Na temelju članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 63C/21), objavljuje se

POZIV
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-8/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) Telefonski broj: 049/430-531, broj telefaksa:049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta; nabava kamenog agregata (isporuka i utovar kamenog agregata bez prijevoza).
1. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnik robe.
2. Ponuda se dostavlja u roku od 6 dana, računajući od dana objave ovog poziva.
3. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
4. Ponuda mora biti ispisana neizbrisivom tintom.
5. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu, a stranice se označavaju brojem, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranice.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-NABAVA KAMENOG MATERIJALA”.
8. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
9. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
10.Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.
11.Natječaj se provodi za razdoblje do 30.09.2023. godine.
12.U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13.Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor od 08,00 do 15,00 sati, na adresi Trg sv. Ane 26, Lobor, putem e-mail-a: opcina@lobor.hr, telefona: 049/430 531, fax: 049/430 090, ili osobno u uredu.

Povjerenstvo za nabavu

Dokumentacija-natječaj komunalne djelatnosti kameni materijal-2022-za objavu

Dokumentacija-natječaj komunalne djelatnosti kameni materijal-2022-za objavu

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 11/21), načelnica Općine Lobor raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.
Elektronički mediji su definirano Zakonom o elektroničkim medijima: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Lobor koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0 – 5
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine Lobor), usmjerenost na potrebe i interese Općine Lobor i uključenost građana u predložene programske sadržaje 0 – 5
3. Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv) 0 – 5
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje slušanosti/pregledi sadržaja na internetu) 0 – 5
5. Ukupno/ maksimalno 0 – 20

Sukladno Pravilniku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije (“Narodne novine” 150/13, 02/17) dodatno će se vrednovati, s maksimalno 5 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
• Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja,
• razvoj umjetnosti i sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika (kajkavskog narječja),
• obrađivanje tema o osobama s invaliditetom,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor,
• zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

JAVNI POZV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Obrazac 1.-javni poziv elektronički mediji

Obrazac 2.-javni poziv elektronički mediji

ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava

Poziv za dostavu ponuda-nabava električne energije

KLASA: 310-02/22-01/01
URBROJ: 2140-20-03-22-02
Lobor, 21.01.2022. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-3/22

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Kontakt osoba: Ivanka Martinuš
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda: Opskrba električnom energijom.
2. Opis predmeta nabave: Gospodarski subjekti nude predmet nabave u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (“Narodne novine” broj 85/15), pridržavajući se u svemu Zakona o tržištu električne energije (“Narodne novine” broj 22/13, 95/15 i 102/15) i ostalih propisa koji reguliraju tržište električne energije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponuda se popunjava na hrvatskom jeziku.
7. Rok za dostavu ponuda: 28.01.2022. godine do 13,00 sati bez obzira na način dostave.
8. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – Opskrba električnom energijom”.
9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija: Sva dokumentacija je stavljena na raspolaganje putem EOJN.
10. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
11. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom ili na drugi dokaziv način, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
12. Kriterij za odabir je najniža cijena.
13. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
14. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
15. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Stručno Povjerenstvo za
Postupak jednostavne nabave
DOSTAVITI:
1. www.lobor.hr,
2. Pismohrana, ovdje.

Broj obavijesti o jednostavnoj nabavi iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH:   2022/OBP-00165

Dokumentacija-Opskrba električnom energijom

Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

UDRUGAMA
-potpisnicama ugovora-

Predmet: Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu
                    iz proračuna Općine Lobor
                     – traži se

Poštovani,

Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.
Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 04.02.2022. godine, na adresu:

– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisane liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr. ), dostavljate također uz izvješće.
Molimo da u izvješće upišete sve troškove koji su napravljeni tijekom provođenja projekta, sukladno specifikaciji troškova koja je sastavni dio Ugovora. Svaki trošak mora biti opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Svaki račun mora jasno biti označen odgovarajućim rednim brojem od jedan nadalje. Pripadajuća dokumentacija (preslika izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun.

                    S poštovanjem,

                                                                                                                                           NAČELNICA
                                                                                                                                        OPĆINE LOBOR
                                                                                                                                        Ljubica Jembrih

Dostava izvješća-dopis

Financijsko izvješće za 2021

OBRAZAC-opisno izvješće za 2021