PRIJEDLOG VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOBOR-JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/22) te Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor za javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2140-20-04-22-55 od 03.11.2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 8. do 21. studenog 2022. godine.
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Lobor, Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 11. studenog 2022. godine s početkom u 13 sati, u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 21. studenog 2022. godine predajom u pisarnicu Općine Lobor, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.

 

Informacija o javnoj raspravi

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4g_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4f_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4e_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4d_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4c_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4b_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4a_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3c_ogranicenja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3b_mjere

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3a_zaštita

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2f_plin

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2e_odvodnja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2d_voda

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2c_vg

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2b_Elektroopskrba

1-3 PPUO_Lobor_VI ID – PP-2a_ek_

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1c_promet

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1b_namjena

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1a_naselja

PPUO Lobor VI ID – tekst PP

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini

Više o dodjeli bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini možete pročitati u obrascima ispod:

Javni poziv:
Javni poziv

Obrasci:
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-1
Stambeno zbrivanjanje – obrazac M-2
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-3
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-4

Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 2
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 3
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 4
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 5
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 6

Upute za prijavljivanje:
Upute za prijavitelje – mjera 1 – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće
Upute za prijavitelje – mjera2 – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana
Upute za prijavitelje – mjera 3 – Sufinanciranje kamate stambenog kredita za kupnju ili gradnju nekretnine
Upute za prijavitelje – mjera 4 – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju

Odluka:
Odluka

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja ceste Požgaji-NC267 u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC267, u naseljima Vinipotok i Markušbrijeg na k.č.br. 1479/1, 1479/2, 1479/3, 1479/4, 1479/21, 1488, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/9, 1491/10, 1491/11, 1491/12, 1517, 1519/1, 1519/2, 1522, 1523, 1524, 3150, 3151/4 k.o. PURGA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Lobor, Trg Svete Ane 26, 49253 Lobor.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GEOWELT d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 5, 49250 Zlatar.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 28. siječnja 2022. godine, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 04. veljače 2022. godine (petak) u vremenu od 09,00 do 10,00 sati u prostorijama Općine Lobor, Trg Svete Ane 26, 49253 Lobor.

 

JAVNI POZIV-NC 267-POŽGAJI

Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Ivančica – Lobor

Dječji vrtić Ivančica – Lobor
Upravno vijeće

Zagrebačka 12a
49253 Lobor

KLASA: 601-02/21-01/01
URBROJ 2211/05-21-01
U Loboru, 21.07.2021. godine

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica – Lobor, Upravno vijeće dječjeg vrtića Ivančica – Lobor, dana 21.07.2021. objavljuje

JAVNI POZIV
za upis djece u Dječji vrtić Ivančica – Lobor
radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

(više…)