Kratki osvrt na stanje nekretnina u vlasništvu općine Lobor

Državna revizija ( Područni ured Krapina ) izvršila je reviziju i dala „Izviješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS na području Krapinsko-zagorske županije“ među kojima je obrađena i općina Lobor. Cilj je bio da se ocijeni:

  • Da li općina ima cjelovite podatke o nekretninama?
  • Jesmo li normativno uredili upravljanje i raspolaganje nekretninama?
  • Upravljamo li njima pažnjom dobrog gospodara?
  • Imamo li sustav unutarnjih kontrola?

Općina ima podatke o svojim nekretninama te ih u sažetom obliku prikazujemo na slijedećoj tablici:

Bilanca imovine , stanje na dan 31.12.2015.

R.br. Naziv sredstva Količina Vrijednost Vrijed. nakon amortizacije
1. Građevinsko zemljište

2.826

69.140

69.140

2. Ostala zemljišta

19.062

127.625

127.625

3. Groblje Petrova Gora

21.911

259.131

259.131

4. Groblje Lobor

62.089

636.890

636.890

5. Zemljište za vrtić u Loboru

8.252

555.000

555.000

6. Općinska zgrada

140

560.105

418.394

7. Poslovni prostor-Zagrebačka14

126

116.416

103.527

8. Društveni dom Lobor

477

2.869.307

2.054.769

9. Društveni dom Vinipotok

481

2.045.771

1.679.431

10. Društveni dom Petrova Gora

277

1.307.282

951.823

11. Društveni dom Stari Golubovec

243

416.519

379.471

12. Mrtvačnica u Loboru

80

688.279

496.493

13. Mrtvačnica u Petrovoj Gori

40

287.329

247.091

14. Nerazvrstane ceste-asfaltirane

1,81

8.202.294

5.944.402

15. Zaobilaznica Lobor

200

160.987

102.951

16. Nogostup i kanalizacija u Loboru

1,00

368.515

100.591

17. Odvodnja i nogostup Vojn.-P.Gora

1,00

4.156.261

3.093.440

18. Odvodnja i nogostup Vinipotok

1,00

2.261.221

1.742.602

19. Odvodnja i nogostup Vojnovec

1.00

2.159.303

1.697.666

20. Vodoopskrba

2,00

924.168

655.874

21. Centar Lobora, trg sv. Ane

3,00

4.197.164

2.981.288

22. Javna rasvjeta „Elektra“ Zabok

62,00

1.094.998

742.482

23. Javna rasvjeta „Elektra“ Varaždin

18,00

198.663

44.747

24. Prostorni plan općine

1,00

329.505

44.795

25. Namještaj: domovi, uredski

1,00

108.209

3.443

26. Ostalo

370.671

89.899

  UKUPNO  

34.470.752

25.222.965

Napomena: Vrijednosti ispod 25.000 kn nalaze se u stavci „Ostalo“

Dakle, sadašnja vrijednost općinske imovine iznosi 25.222.965 kuna. Postoji još neka manja zemljišta koja općina nije uknjižila a dobivena su nasljeđivanjem. Razlozi su da nije sređeno u zemljišnim knjigama ili da smo vlasnici na pr.1/18 neke parcele i sl. pa bi se trebao voditi proces parcelizacije što je najčešće ekonomski neisplativo. Bez obzira na to, morat će se popisati sva imovina i upisati vlasnička prava u zemljišne knjige. To je jedan od zahtjeva revizije.

Od općine se traži da normira gospodarenje imovinom i da izradi strategiju upravljanja te godišnje planove. Dakle, možemo jedino raspravljati o korištenju zemljišta i društvenih domova jer druge nekretnine nemaju komercijalnu vrijednost (putevi, groblja, mrtvačnice i sl. ). Zemljište se teško može dati u najam jer za to nema interesa no vrijedi ga sistematizirati i onda odlučiti o njihovom daljnjem korištenju ili pak prodaji. Što se društvenih domova tiče, tu posjedujemo pravilnik o njihovom korištenju a zanimljiva je računica o efektima:

Prihodi i rashodi društvenih domova u 2015.

R.br.

Dom

Prihod

Rashod

1. Lobor

19.800

55.245

2. Markušbrijeg

21.800

22.602

3. Petrova Gora

300

5.553

4. Stari Golubovec

0

0

  UKUPNO

41.900

83.400

Najveći troškovi su: struja 11.067 kn, plin 43.171 kn, voda 1.362 kn, domarstvo 27.800 kn a prihodi: građani 5.300 kn, Pomoć u kući 16.800 kn i vatrogasci 15.000 kn. Dakle, u 2015.g. smo na domovima izgubili 41.500 kn. Nije to jedini gubitak, daleko su veći troškovi održavanja koji ovdje nisu prikazani a potrebno je u tu svrhu još uložiti cca 1.000.000 kn kako bi se priveo svrsi dom u Starom Golubovcu i dio doma u Markušbrijegu te sačuvao od propadanja dom u Petrovoj Gori ali i u loborskom treba intervenirati. Upravljamo li njima „pažnjom dobrog gospodara“ pitanje je revizora? Sigurno ne, jer su domovi davno prije bili zamišljeni kao mjesta za odvijanje društvenog života u naseljima a ne za komercijalne svrhe. Situacija se od tada promijenila i moramo razmisliti kako dalje.

Imamo još jedan poslovni prostor u Zagrebačkoj 14 ( Bivši zadružni dom ) veličine 126m² koji je općina kupila i nije u funkciji, potencijalno bi mogao biti interesantan za najam. Do sada se o tome nije razmišljalo.

Revizija daje ocjene za upravljanje nekretninama i to: učinkovito kao najbolja, srednje učinkovito i neučinkovito kao najslabija ocjena. Općina Lobor dobila je ocjenu srednje učinkovito jer:

„Revizijom je utvrđeno da Općina Lobor nema cjelovite podatke o nefinancijskoj imovini kojom upravlja i raspolaže odnosno o imovini s kojom bi u skladu sa zakonima i drugim propisima trebala upravljati i raspolagati. U poslovnim knjigama je evidentiran dio imovine za koju nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, ne poduzima dostatne aktivnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, nije donijela strategiju, godišnje planove i interne akte vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom, pojedine poslovne prostore nije dodijelila u skladu s propisima.“ Nalaz je revizije.

Želja mi je da žitelji općine imaju uvid u imovinsko stanje i da svojim idejama pomognu stavljanje u funkciju vrijednih nekretnina s jedne strane a s druge da pokušamo uvesti reda u evidencije, započnemo rješavati imovinsko pravne odnose kako bi upravljanje bilo učinkovito. Nalaz revizije je dobar poticaj za to.

Lobor, 22.01.2016

Božidar Markuš