Razne polemike koje se vode u našem društvu vezane su vrlo često za svakidašnji život naših stanovnika. Ne hvalimo se kao mnogi drugi, ali potrebno je reći da je općina Lobor, njeni viječnici i sami žitelji vrlo senzibilirana za socijalna pitanja i pomoć bližnjima. Nije slučajno da imamo dvije udruge koje brinu o potrebitima i to ne samo za stanovnike iz naše općine nego i za daleko šire u našoj županiji. Udruga Kućna pomoć ima korisnike iz 6 općina, a udruga Sv. Ana iz čak 17. Političarima su puna usta poticaja obiteljima za novorođenu djecu, općina Lobor to prakticira već dugi niz godina. Od skromnog prihoda koji je ostvaren 2015. u iznosu od 4.086.253,99 kn čak 677.581 kn ili 17 % daje se za socijalne potrebe. Financirano je:

  • Poticaji obitelji za novorođenu djecu ( prvo 2.500 kn, drugo 3.500 kn, treće 5.000 kn )
  • Sufinanciranje boravka djece u vrtićima ( za prvo općina plaća 50 % troška, drugo 75 % a treće općina plaća u cijelosti, jasno, ukoliko su u isto vrijeme u vrtiću )
  • Finacira igraonice, predškolsku nastavu i sl.
  • Prijevoz učenika je besplatan-dio finacira općina
  • Podijeljeno je 7 stipendija, za srednješkolce 400 kn mjesečno, a za studente 500 kn.
  • Sufinanciranje rada udruge Pomoć u kući za brigu o starijim osobama
  • Sufinaciranje rada udruge Sv. Ana za pomoć djeci s posebnim potrebama
  • Ostale pomoći socijalno ugroženima ( plaćanje komunalija, božićni i uskršnji paketi i sl. )

Općina ima i druge obaveze kao održavanje 96 km nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje groblja, financiranje udruga civilnog društva među kojima su sport i kultura najvidljiviji, zatim održavanje društvenih domova, pomaže održavanju lokalnih vodovoda, i još puno toga. Sve su to izdaci koji su namijenjeni za opći interes pa bi se očekivalo da se smanjenjem prihoda, kao što je bilo u 2015. g. kada su prihodi manji za 1.500.000kn, naprije „krešu“ socijalne potrebe. U općini Lobor nije tako, socijalna davanja ostala su nedirnuta i zato ona parola koju često rabi politika: „briga o čovjeku“ ovdje nema demagošku konotaciju. U Loboru je briga o bližnjemu konstanta.

 

Božidar Markuš, načelnik