R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A L O B O R
Jedinstveni upravni odjel
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

Lobor, 30.08.2017. god.

MJEŠTANI OPĆINE LOBOR
-obavijest-

Obavještavaju se mještani Općine Lobor da će se od 04. rujna. 2017. godine na području Općine Lobor provoditi sustavna deratizacija svih domaćinstava, vodotoka potoka te javnih površina.
Deratizacija se provodi u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti koje se sa štakora i miševa prenosi na ljude i domače životinje.
Akciju deratizacije financira općina Lobor, a provodit će je stručni suradnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica pa se mještani mole za suradnju kako bi akcija bila što uspješnija.

REFERENTA ZA KOMUNALNO
REDARSTVO
Igor Krajnik

Dostaviti:
1. Radi Zlatar
2. Službena stranica Općine
3. Oglasna ploča, ovdje
4. Pismohrana, ovdje