Novosti i obavijesti

Nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2020/2021

KLASA: 602-01/20-01/03 URBROJ: 2211/05-03-20-03 Lobor, 29.07.2020. god. P O Z I V za dostavu ponuda 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=20/20. a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26 c) OIB: 08909915246 d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih […]

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelj članka 23. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga i članka 72. Statuta Općine Lobor, općinska načelnica Ljubica Jembrih, donosi “Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave”.

Pročitajte sve novosti