Novosti i obavijesti

Polugodišnji obračun izvršenja Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu

KLASA: 400-04/17-01/02 URBROJ: 2211/05-01-17-02 Lobor, 05.09.2017. god. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15) i članka 49. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske Županije broj 07/13), Općinsko vijeće Lobor na svojoj 03. sjednici održanoj 05. rujna 2017. g., usvojilo je slijedeći POLUGODIŠNJI OBRAČUN izvršenja Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu I. […]

Pročitajte sve novosti