Novosti i obavijesti

OBAVIJEST o SUKLADNOSTI uzorka vode za ljudsku potrošnju Izvorište Zdenčine

O B A V I J E S T Dana 29.06.2020. godine prispjelo je Analitičko izvješće o SUKLADNOSTI uzorka uvjetima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20) uzorka vode za ljudsku potrošnju na Izvorištu Zdenčine, udruga Vodovod Petrova Gora-Velika. Analitičko izvješće-vode za ljudsku uporabu-P- […]

Javni poziv-Uređenje parkirališta uz mjesno groblje Lobor-Faza III-odvodnja

KLASA:                402-07/20-01/03 URBROJ:             2211/05-03-20-05 Lobor,                  17.06.2020. god.                                                P O Z I V za dostavu ponuda EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=2/20.  a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26 c) OIB: 08909915246 d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na […]

Pročitajte sve novosti