Novosti i obavijesti

Polugodišnji obračun izvršenja Proračuna Općine Lobor za 2016. godinu

KLASA: 400-04/16-01/03 URBROJ: 2211/05-01-16-02 Lobor, 30.09.2016. god. Na osnovu članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15) i članka 49. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske Županije broj 07/13), Općinsko vijeće Lobor na svojoj 18. sjednici održanoj 30.09.2016. g., usvojilo je slijedeći POLUGODIŠNJI OBRAČUN izvršenja Proračuna Općine Lobor za 2016. godinu I. OPĆI DIO […]

Pročitajte sve novosti